ผลของดีคาร์บอกซีเลชั่นของกรดอะมิโนร่วมกันในการปรับปรุงอาหารไฮโดรเจนซัลไฟด์สำหรับการตรวจวิเคราะห์ซัลโมเนลลากลุ่มที่สามารถรีดิวซ์ไทโอซัลเฟตเบื้องต้น (COMBINED EFFECT OF AMINO ACID DECARBOXYLATION ON THE IMPROVEMENT OF HYDROGEN SULFIDE ENRICHMENT MEDIA FOR PRESUMPTIVE SCREENING OF THIOSULFATE – REDUCING SALMONELLA )

Authors

  • พิมพ์นิภา หิรัณย์สร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จุรีพรรณ สาระนาค ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์
  • อาณัติ ดีพัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Keywords:

Amino acid decarboxylation, Hydrogen sulfide production, Microplate assay, Salmonella presumptive screening

Abstract

The food industry needs rapid and reliable methods that are convenient and cost-effective as primary screens for routine inspections of Salmonella spp. contamination. To fulfil Salmonella screening step, hydrogen sulfide (H2S) indicator medium was proposed and tested in a microwell plate.   

Method: The combined effect of amino acid decarboxylation on the increase of black precipitation, H2S indicator broth (TFX) plus with lysine-ornithine (TFXLO), ornithine-arginine (TFXOA), or lysine-arginine (TFXLA) were studied in seven H2S+ Salmonella serovars and thirteen non-salmonellae Salmonella and non-salmonellae to improve hydrogen sulfide production and black precipitation contrast. The TFX broth containing lysine (TFXL) was compared as control. The black precipitates, as indicator of the reaction were followed by optical density (OD650) changes and visualization.  

Result: Different supplement with combined amino acids provided different ferrous sulfide precipitates and OD650 signals depending on Salmonella serovars. The black precipitates of all typical Salmonella had improved with more contrast in all combined amino acids, especially ornithine-arginine based broth (OD650=1.7–2.5), compared to single lysine usage (OD650=1.4–2.1). Thiosulfate-ferric ammonium citrate system commonly provided ineffective results for black precipitates in atypical Salmonella (Salmonella Anatum and Salmonella Typhi). The lysine-arginine combined effect could fix the low H2S contrast OD650 from 0.9 to 1.6 in S. Anatum. However, none of combined amino acids was able to improve hydrogen sulfide production in atypical S. Typhi. All H2S enrichment media could differentiate all non-thiosulfate reducing salmonellae competitors tested out of Salmonella. There was no differentiation of three H2S+Salmonella competitors from Salmonella in any media, except Citrobacter freundii in TFXL broth.

            Conclusion: The selected ornithine and arginine as the nutrient base was noted for further improvement in hydrogen sulphide reaction system. With applying H2S indicator media alternative to conventional selective broths, the total detection time for presumptive results was shortened; more rapid than conventional protocol for up to 48 h.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Alakomi, H.L.; and Saarela, M. (2009). Salmonella Importance and Current Status of Detection and Surveillance Methods. Quality Assurance and Safety of Crops and Foods. 1(3): 142-152.
[2] Torlak, E.; Akan, I.M.; and Inal, M. (2012). Evaluation of RapidChek Select for the Screening of Salmonella in Meat and Meat Products. Journal of Microbiological Methods. 90(3): 217-219.
[3] Lee, K.M.; Runyon, M.; Herrman, T.J.; Phillips, R.; and Hsieh, J. (2015). Review of Salmonella Detection and Identification Methods: Aspects of Rapid Emergency Response and Food Safety. Food Control. 47: 264-276.
[4] CDC. (2014). Bad bug book – Aflatoxins. Retrieved September 20, 2019, from ww.cdc.gov/foodborneburden/2011-foodborne-estimates.html#annual
[5] Borowsky, L.M.; Schmidt, V.; and Cardoso, M. (2007). Estimation of Most Probable Number of Salmonella in Minced Pork Samples. Brazilian Journal of Microbiology. 38: 544-546.
[6] Forshell, L.P.; and Wierup, M. (2006). Salmonella Contamination: a Significant Challenge to the Global Marketing of Animal Food Products. Revue Scientifique Et Technique. 25(2): 541-554.
[7] Hoffmann, S.; and Anekwe, T.D. (2013). Making Sense of Recent Cost-of-Foodborne-Illness Estimates. Economic Information Bulletin. 2013 (118): 1-13. Retrieved September 20, 2019, from https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/43796/40344_eib118.pdf?v=0
[8] Tietjen, M.; and Fung, D.Y.C. (1995). Salmonellae and Food Safety. Critical Reviews in Microbiology. 21(1): 53-83.
[9] Khueankhancharoen, J.; Saranak, J.; and Thipayarat, A. (2017). Optimization of Amino Acid Decarboxylation and Sugar Fermentation to Enhance Hydrogen Sulfide Production for Rapid Screening of Salmonella during Selective Enrichment. In Proceedings of The 13rd Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017), pp 120-1 - 120-12. July 23-27, 2017, Khon Kaen, Thailand.
[10] Shelef, L.A.; and Tan, W. (1998). Automated Detection of Hydrogen Sulfide Release from Thiosulfate by Salmonella spp. Journal of Food Protection. 61(5): 620-622.
[11] Khueankhancharoen, J.; Thipayarat, A.; and Saranak, J. (2016). Optimized Microscale Detection of Amino Acid Decarboxylase for Rapid Screening of Salmonella in the Selective Enrichment Step. Food Control. 69: 352-367.
[12] Shelef, L.A.; Surtani, A.; Kanagapandian, K.; and Tan, W. (1998). Automated Detection of Amino Acid Decarboxylation in Salmonellae and other Enterobacteriaceae. Food Microbiology. 15: 199-205.
[13] ISO. (2002). Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs - Horizontal Method for the Detection of Salmonella spp. International Organization for Standardization. Geneva.
[14] Barrow, G.I.; and Feltham, R.K.A. (1993). Cowan and Steel's Manual for the Identification of Medical Bacteria (3rd ed.): Cambridge University Press.
[15] Barrett, E.L., and Clark, M.A. (1987). Tetrathionate Reduction and Production of Hydrogen Sulfide from Thiosulfate. Microbiological Reviews. 51(2): 192-205.
[16] Bulmash, J.M.; and Fulton, M. (1964). Discrepant Tests for Hydrogen Sulfide. Journal of Bacteriology. 88(6): 1813.
[17] Park, S.H.; Ryu, S.; and Kang, D.H. (2012). Development of an Improved Selective and Differential Medium for Isolation of Salmonella spp. Journal of Clinical Microbiology. 50(10): 3222-3226.

Downloads

Published

2020-07-01

How to Cite

หิรัณย์สร พ. ., สาระนาค จ. ., ดีพัฒนา อ. ., & ทิพยรัตน์ อ. . (2020). ผลของดีคาร์บอกซีเลชั่นของกรดอะมิโนร่วมกันในการปรับปรุงอาหารไฮโดรเจนซัลไฟด์สำหรับการตรวจวิเคราะห์ซัลโมเนลลากลุ่มที่สามารถรีดิวซ์ไทโอซัลเฟตเบื้องต้น (COMBINED EFFECT OF AMINO ACID DECARBOXYLATION ON THE IMPROVEMENT OF HYDROGEN SULFIDE ENRICHMENT MEDIA FOR PRESUMPTIVE SCREENING OF THIOSULFATE – REDUCING SALMONELLA ). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(23, January-June), 93–102. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/241315