ผลของสารสกัดเหง้าไพลต่อการยับยั้งการแสดงออกของยีนทีเอซีวันที่ควบคุมการสร้างซับสแตนพี ในเนื้อเยื่อในฟันมนุษย์ (INHIBITORY ACTIVITY OF Zingiber cassumunar Roxb. RHIZOME EXTRACT ON TAC-1 SUBSTANCE P GENE IN HUMAN DENTAL PULP CELLS)

Authors

  • วิสาขา อุปพงค์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ลัดดา มีสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ทวีผล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

Anti-inflammation, Substance P, Zingiber cassumunar, Dental pulp

Abstract

              การลดการอักเสบ  Inflammation of dental pulp tissue is the major cause of tooth pain. Contamination from caries is one of most common cause of pulpal infection and inflammation. When inflammation occurs in restricted area of the tooth, it may cause necrotic pulp tissue. Substance P, be controlled by TAC-1 gene, is a neurotransmitter which is increasingly in the dental pulp inflammation. It can stimulate neuroreceptor to generate pain and vasodilatation. Zingiber cassumunar Roxb. (Phlai) is an important medicinal plant to reduce inflammation. However, the effect of Phlai on substance P has not been studied before. Thus, the study attended on the inhibitory effect of Phlai extract on substance P gene expression (TAC-1). The dental pulp cells, from 3 donated human teeth, were cultured in the laboratory by explant technique. All substances were investigated the cytotoxicity before used by MTT assay. The experiments started by cell culturing in culture medium supplemented with 100 µg/ml Phlai extract, or 1 µM of dexamethasone for two hours. Lipopolysaccharide (LPS) was added at the concentration 100 µg/ml and further cultured for twenty four hours. The cells were harvested and RNA was the samples to determine the expression of TAC-1 gene using reatime PCR technique. The results revealed that the concentration of Phlai extract from 250 µg/ml and higher, dexamethasone 5 µM and higher had significant cytotoxicity when were compared with the control group with IC50 543.40 and 3.95, respectively. The Phlai extract and dexamethasone groups similarly expressed of TAC-1 gene to the control group which were fed with only culture medium. Phlai extract and dexamethasone could inhibit TAC-1 gene expression in dental pulp cells when they were stimulated by LPS. The TAC-1 gene expression was lower than 4 times that of the LPS alone. The results suggested that Phlai extract and dexamethasone were likely to reduce neurogenic inflammation by inhibiting TAC-1 gene expression in LPS-stimulated dental pulp cells.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Caviedes-Bucheli J; Munoz HR; Azuero-Holguin MM; & Ulate E. (2008). Neuropeptides in Dental Pulp: The Silent Protagonists. Journal of Endodontics. 34(7):773-788.
[2] Thomas GJ; & Walsh LJ. (1997). Role Of Substance P in Inflammation in Dental Pulp. Australian Endodontic Newsletter. 23(3):38-40.
[3] Sacerdote, P; & Levrini L. (2012). Peripheral Mechanisms of Dental Pain: The Role of Substance P. Mediators of inflammation. 3:951920.
[4] Chiwakata C; Brackmann B; Hunt, N; Davidoff M; Schulze, W; & Ivell, R. (1991). Tachykinin (Substance-P) Gene Expression in Leydig Cells of the Human and Mouse Testis. Endocrinology. 128(5):2441-2448.
[5] Killough SA; Lundy FT; & Irwin CR. (2009). Substance P Expression by Human Dental Pulp Fibroblasts: A Potential Role in Neurogenic Inflammation. Journal of Endodontics. 35(1):73-77.
[6] Bowles WR; Withrow JC; Lepinski AM; & Hargreaves KM. (2003). Tissue Levels of Immunoreactive Substance P Are Increased in Patients with Irreversible Pulpitis. Journal of Endodontics. 29(4):265-267.
[7] Caviedes-Bucheli J; Lombana, N; Azuero-Holguin MM; & Munoz HR. (2006). Quantification of neuropeptides (calcitonin gene-related peptide, Substance P, Neurokinin A, Neuropeptide Y and Vasoactive Intestinal Polypeptide) Expressed in Healthy and Inflamed Human Dental Pulp. International Endodontic Journal. 39(5):394-400.
[8] Tokuda M; Miyamoto R; Nagaoka S; & Torii M. (2004). Substance P Enhances Expression of Lipopolysaccharide-induced Inflammatory Factors in Dental Pulp Cells. Journal of Endodontics. 30(11):770-773.
[9] Patel T; Park SH; Lin LM; Chiappelli F;& Huang G. (2003). Substance P Induces Interleukin-8 Secretion from Human Dental Pulp Cells. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics. 96(4):478-485.
[10] Park SH; Hsiao GY; & Huang, G. (2004). Role of Substance P and Calcitonin Gene-Related Peptide in The Rregulation of Interleukin-8 and Monocyte Chemotactic Protein-1 Expression in Human Dental Pulp. International Endodontic Journal. 37(3):185-192.
[11] Sundqvist G. (1992) Associations Between Microbial Species in Dental Root Canal Infections. Oral Microbiology and Immunology. 7(5):257-262.
[12] Botero TM; Mantellini MG; Song W; Hanks CT; & Nor JE. (2003). Effect of Lipopolysaccharides on Vascular Endothelial Growth Factor Expression in Mouse Pulp Cells and Macrophages. European Journal of Oral Sciences. 111(3):228-234.
[13] Kawai S; Harada K; Daito K; Arita K; & Ohura K. (2012). TNF-alpha; and LPS Enhance MMP Production in Human Dental Pulp Cells of Deciduous Teeth. Journal of Hard Tissue Biology. 21(2):151-156.
[14] Anantasan V. (1977). Medical Plants "Plai or Puu Loei" and Researches in Phamacology. Journal Pharmaceutical Association of Thailand. 31:381-388.
[15] Aupaphong V; Dechatiwonges T; & Koontongkaew S. (2013). Inhibition of Lipopolysaccharide-induced Expression of Cyclooxygenase-2 by Zingiber cassumunar Roxb. Constituents in Human Dental Pulp Cells. Journal of Medicinal Plants Research. 7(33):2451-2458.
[16] Wanauppathamkul S. (2003). Plaitanoids. Pathumthani: The Innovation Development Fund & International Laboratories Corp., Ltd.
[17] Dechatiwongse T. (1976). Isolation of Constituents from the Rhizome of Plai (Zingiber Cassumunar Roxb.). The Bulletin of the Department of Medical Sciences. 3:75-79.
[18] Dechatiwongse T; & Yoshihira K. (1973). Chemical Studies on the Rhizomes of Plai (Zingiber cassumunar Roxb.). The Bulletin of the Department of Medical Sciences. 15(4):1-15.
[19] Thai Herbal Pharmacopoeia Committee. (2009). Thai Herbal Pharmacopoeia volumn I. 3rd ed. Nonthaburi, Thailand: Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health. pp. 51-56, 113.
[20] Bost KL; Breeding SA; & Pascual DW. (1992). Modulation of the mRNAs Encoding Substance P and Its Receptor in Rat Macrophages by LPS. Regional immunology. 4(2):105-112.
[21] Robinson P; Garza A; Moore J; Eckols TK; Parti S; & Balaji V, et al. (2009). Substance P is Required for The Pathogenesis of EMCV Infection in Mice. International Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2(1):76-86
[22] Johnson MB; Young AD; & Marriott I. (2016).The Therapeutic Potential of Targeting Substance P/NK-1R Interactions in Inflammatory CNS Disorders. Front Cell Neurosci.10:296.
[23] Rasley A; Marriott I; Halberstadt CR; Bost KL; & Anguita J. (2004). Substance P Augments Borrelia Burgdorferi-induced Prostaglandin E2 Production by Murine Microglia. Journal of immunology. 172(9):5707-5713.
[24] Ozaki Y; Kawahara N; & Harada M. (1991). Anti-inflammatory Effect of Zingiber cassumunar Roxb. and Its Active Principles. Chemical & Pharmaceutical Bulletin. 39:2353-2356.
[25] Panthong, A; Kanjanapothi, D; Niwatananun V, Tuntiwachwutikul P;& Reutrakul, V. (1990). Anti-inflammatory Activity of Compounds Isolated from Zingiber cassumunar . Planta Med. 56:655.
[26] Pongprayoon U; Soonthornsaratune P; Jarikasem S; Sematong T; Wasuwat S; & Claeson, P. (1997). Topical Antiinflammatory Activity of The Major Lipophilic Constituents of the Rhizome of Zingiber cassumunar. Part I: The Essential Oil. Phytomedicine. 3(4):319-22.
[27] Pongprayoon U; Tuchinda P; Claeson P; Sematong T; Reutrakul, V; & Soonthornsaratune, P. (1997). Topical Antiinflammatory Activity of The Major Lipophilic Constituents of The Rhizome of Zingiber cassumunar. Part II: Haxane Extractives. Phytomedicine. 3(4):323-6.
[28] Koontongkaew, S; Meesuk, L; Aupaphong, V; Dechatiwongse, T; & Poachanukoon O. (2013). Inhibitory Effect of Zingiber cassumunar Extracts on Lipopolysaccharide-induced Cyclooxygenase-2 and Matrix Metalloproteinase Expression in Human Gingival Fibroblasts. Journal of Periodontal Research. 48(4):507-516.
[29] Koontongkaew S; Poachanukoon O; Sireeratawong S; Dechatiwongse T; Khonsung P; & Jaijoy K; et al. (2014). Safety Evaluation of Zingiber cassumunar Roxb. Rhizome Extract: Acute and Chronic Toxicity Studies in Rats. International Scholarly Research Notices. 14,

Downloads

Published

2020-07-01

How to Cite

อุปพงค์ ว. ., มีสุข ล. ., เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ท. . ., & ขุนทองแก้ว ส. . (2020). ผลของสารสกัดเหง้าไพลต่อการยับยั้งการแสดงออกของยีนทีเอซีวันที่ควบคุมการสร้างซับสแตนพี ในเนื้อเยื่อในฟันมนุษย์ (INHIBITORY ACTIVITY OF Zingiber cassumunar Roxb. RHIZOME EXTRACT ON TAC-1 SUBSTANCE P GENE IN HUMAN DENTAL PULP CELLS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(23, January-June), 149–160. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/241320