การตรวจวัดซีลีเนียม(IV) ที่จำเพาะเจาะจงในตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้แคดเมียมซัลไฟด์นาโนโพรป SPECIFIC DETECTION OF SELENIUM(IV) IN AGRICULTURAL SAMPLE BY CdS-Cys-DAB FLUORESCENT NANOPROBES

Authors

  • Jaturong Chongcharoen Srinakharinwirot University
  • Pornpimol Muangthai ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Nanoprobes, Selenium, Onions

Abstract

          This research aims to develop a selective CdS-Cys-DAB fluorescent nanoprobe for selective determination of selenium(IV) in sample such as onion. The nanoprobe consists of a cysteine-capped cadmium sulfide core and a coating layer containing selenium(IV)-induced fluorescent molecules, 3,3’-diaminobenzidine (DAB). The fluorescence intensity emitted from the selenium-binded nanoprobes was measured at 390 nm with an excitation wavelength at 280 nm. Vadidation of the nanoprobe was investigated. The fluorescence intensity of nanoprobes shows linearity that proportional to selenium(IV) quantity in the range of 1.00 - 5.00 ppm with a correlation coefficient of 0.9925. The detection limit (LOD) and quantification limit (LOQ) of this nanoprobes were 0.12 and 0.34 ppm respectively. The results of the interfering study of some metal ions on the nanoprobe response showed a high selectivity of the CdS-Cys-DAB nanoprobes towards Se(IV) ions. The nanoprobe was subsequently applied to determine selenium(IV) content in onion sample. It was found that the concentration of as low as 1.42 ppm of selenium(IV) was obtained. Based on the results, the synthesized nanoprobe should be successfully applied for further analysis of selenium(IV) content in other agricultural sample

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Rotruck, T. John; Pope L. Arthur; Ganther, E. Howard; Swanson, AB; Hafeman, G. Dean, & Hoekstra, J. William. (1973, February). Selenium: biochemical role as a component of glutathione peroxidase. Science, 179(4073), 588-590.
[2] John, Arthur; Fergus, Nicol, & Geoffrey, J. Beckett. (1992, September). The role of selenium in thyroid hormone metabolism and effects of selenium deficiency on thyroid hormone and iodine metabolism. Biological Trace Element Research, 34(3), 321-325.
[3] David, H. Holben, & Anne, M. Smith. (1999, July). The diverse role of selenium within selenoproteins: a review. Journal of the American Dietetic Association, 99(7), 836-843.
[4] Margaret, P. Rayman. (2000, July). The importance of selenium to human health. Lancet, 356(9225), 233-241.
[5] Marek, Piascik; Krystyna, Pyrzynska, & Ewa, Bulska. (2005, January). Determination of selenium in human urine by electrothermal atomic absorption spectrometry. Chemia Analityczna, 50(1), 235-247.
[6] Pilar, B. Barrera; Antonio, M. Piñeiro, & Adela, B. Barrera. (2002, February). Study of ammonium molybdate to minimize the phosphate interference in the selenium determination by electrothermal atomic absorption spectrometry with deuterium background correction. Spectrochimica Acta Part B Atomic Spectroscopy, 57(2), 327-337.
[7] Yu, Xiang; Ling, Mei; Na, Li, & Aijun, Tong. (2007, January). Sensitive and selective spectrofluorimetric determination of chromium(VI) in water by fluorescence enhancement. Analytica Chimica Acta, 581(1), 132-136.
[8] Hong, Yang; Zhiguo, Zhou; Kewei, Huang; Mengxiao, Yu; Fuyou, Li; Tao, Yi, & Chunhui, Huang. (2007, October). Multisignaling Optical-Electrochemical Sensor for Hg2+ Based on a Rhodamine Derivative with a Ferrocene Unit. Organic Letters, 9(23), 4729-4732.
[9] Qian, Liu; Juanjuan, Peng; Lining, Sun, & Fuyou, Li. (2011, September). High-Efficiency Upconversion Luminescent Sensing and Bioimaging of Hg(II) by Chromophoric Ruthenium Complex-Assembled Nanophosphors. ACS Nano, 5(10), 8040-8048.
[10] Li, Jingjing, & Zhu, J. Jie. (2013, May). Quantum dots for fluorescent biosensing and bio-imaging applications. Analyst, 138(9), 2506-2515.
[11] Joseph, R. Lakowicz; Ignacy, Gryczynski; Zygmunt, Gryczynski, & Catherine, Murphy. (1999, August). Luminescence Spectral Properties of CdS Nanoparticles. The Journal of Physical Chemistry B, 103(36), 7613-7620.
[12] Alexandra, Raevskaya; Oleksandr, L. Stroyuk; Kuchmiy, S. Ya; Volodymyr, Dzhagan; Mykhailo, Valakh, & Dietrich, R.T. Zahn. (2007, September). Optical study of CdS-and ZnS-passivated CdSe nanocrystals in gelatin films. Journal of Physics Condensed Matter, 19(38), 386237-386239.
[13] Suman, Singh; Sourav, Garg; Jitender, Chahal; Khushboo, Raheja; Deepak, Singh, & Madanlal, Singla. (2013, March). Luminescent behavior of cadmium sulfide quantum dots for gallic acid estimation. Nanotechnology, 24(11), 115602.
[14] Sun, Qingjing; Wang, Y. Andrew; Li, S. Lin; Daoyuan, Wang; Zhu, Ting; Xu, Jian; Yang, Chunhe, & Li, Yongfang. (2007, November). Bright, multicoloured light-emitting diodes based on quantum dots. Nature Photonics, 1(12), 717-722.
[15] Huynh, U. Wendy; Peng, Xiaogang, & Alivisatos, A. Paul. (1999, August). CdSe Nanocrystal Rods/Poly(3‐hexylthiophene) Composite Photovoltaic Devices. Advanced Materials, 11(11), 923-927.
[16] Ling, Li; Xichuan, Yang; Jiajia, Gao; Haining, Tian; Jianzhang, Zhao; Anders, Hagfeldt, & Licheng, Sun. (2011, June). Highly Efficient CdS Quantum Dot-Sensitized Solar Cells Based on a Modified Polysulfide Electrolyte. Journal of the American Chemical Society, 133(22), 8458-8460.
[17] Devi, R. Aruna; Latha, Marasamy; Velumani, S.; Oza, Goldie; Reyes, Poblo; Rohini, N. Mohan; Becerril, J.G. Ignacio; Lee, J. Hyeong, & Yi, Junsin. (2015, November). Synthesis and Characterization of Cadmium Sulfide Nanoparticles by Chemical Precipitation Method. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15(11), 8434.
[18] Song, Liang; Jiao, Chen, David; T, Pierce, & Julia, X. Zhao. (2013, May). A Turn-on Fluorescent Nanoprobe for Selective Determination of Selenium(IV). ACS Applied Materials & Interfaces, 5(11), 5165-5173.
[19] Hostè, Julien, & Gillis, Jan. (1955, July). Spectrophotometric determination of traces of selenium with diaminobenzidine, Analytica Chimica Acta, 12, 158-161.

Downloads

Published

2021-01-13

How to Cite

Chongcharoen, J. ., & Muangthai, P. . (2021). การตรวจวัดซีลีเนียม(IV) ที่จำเพาะเจาะจงในตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้แคดเมียมซัลไฟด์นาโนโพรป SPECIFIC DETECTION OF SELENIUM(IV) IN AGRICULTURAL SAMPLE BY CdS-Cys-DAB FLUORESCENT NANOPROBES. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(24, July-December), 1–9. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/243083