วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Published: 2021-01-13

ประสิทธิภาพการจัดการน้ำด้วยวิธีแบบเปียกสลับแห้งต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าว EFFICIENCY OF WATER MANAGEMENT BY ALTERNATIVE WETTING AND DRYING ON RICE GROWTH AND PRODUCTION

จิตติวรรณ บำรุงบุตร, พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ, อำนาจ ชิดไธสง, สุขุมาภรณ์ แสงงาม, ศุภิกา วานิชชัง

10-22

ิระดับของนิวโรโทรฟิกแฟคเตอร์จากสมองในซีรั่มกับระดับไขมันในซีรั่มและการรู้คิดของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์คนไทย SERUM BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR, SERUM LIPIDS AND COGNITION IN THAI PATIENTS WITH ALZHEIMER DISEASE

พร้อมจิต ศรียาภัย, รุ่งทิพย์ สร้อยอัมพรกุล, นฤมล คงสาคร, มาลัย ทวีโชติภัทร์, วาสนา สุขุมศิริชาติ, ภนารี บุษราคัมตระกูล

62-75

ความสัมพันธ์ของดัชนีทางโภชนาการและการออกกำลังกายต่อความหนาแน่น มวลกระดูกในกลุ่มผู้หญิงไทยวัยหมดประจำเดือนซึ่งมีภาวะกระดูกบาง/กระดูกพรุน RELATIONSHIP OF NUTRITIONAL INDICES AND PHYSICAL ACTIVITY TO BONE MINERAL DENSITY IN OSTEOPENIA/OSTEOPOROSIS THAI POSTMENOPAUSAL WOMEN

ศิวพร วรรณะเอี่ยมพิกุล, รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร, จุฑาภรณ์ ทองบุญชู, ดรุนี อุเทนนาม, อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, ณัฐิรา อ่อนน้อม, เชาวนี ชูพีรัชน์

133-144

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะด้านจิตวิญญาณของพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย ด้านจิตวิญญาณ THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSE’ SPIRITUAL WELL-BEING AND THEIR SPIRITUAL CARE

สุกัญญา โพยนอก, ดวงรัตน์ เหลืองอ่อน, สุวภา บุญอุไร, พิทักษ์ ทองสุข, ภาสกรณ์ วัฒนพฤกษ์

169-182