การเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของท่อเทอร์โมไซฟอนแบบหน้าตัดกลม และแบบหน้าตัดเหลี่ยมด้วยเทคนิคการถ่ายภาพทางความร้อน THERMAL PERFORMANCE COMPAIRISION OF RECTANGULAR AND CIRCULAR THERMOSYPHON USING THERMAL IMMAGING TECHNICS

Authors

  • นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ Srinakharinwirot University
  • วิริยะ แดงทน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • สัณหวัจน์ ทองแดง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • มงคล มีแสง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Keywords:

Thermal performance, Termosyphon, Thermal Images, Cross section, Heat

Abstract

          Thermosyphon has been developed a shape on the specific working with different cross-sectional areas such as circle and square. Many researchers were interesting about study to continue an application. This research presents the thermal performance results of the difference cross section area as square tube of 37.5 mm. and circle tube diameter of 37.5 mm. Comparison the thermal performance with thermal imaging analysis technique. The thermosyphon was made of stainless-steel material with total length of 1,200 mm. Ethanol was using as fluid with filling ratios of 50% of evaporator section and the evaporator temperature of 60oC, inclination angles of 0, 45 and 90 degrees from horizontal. The results showed that the thermal performance of circle tube thermosyphon was clearly higher than square tube thermosyphon, these results was confirmed by the thermal images and measuring the surface temperature, at evaporator section the surface temperature of circle and square cross section area similarly results However, at the surface temperature of condenser section was higher than square tube thermosyphon in any inclination angles when the circle tube temperature of 55-60oC and 30-40oC of square tube, therefore the heat transfer of circle cross section area was higher than square cross-section area, the results confirmed clearly with the comparison of the surface temperature measured and the thermal image and thermal image analysis can be applying of another experiment in the future.     

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Sampan Rittidech. (2010). Heat Pipe Technology. Mahasarakham: Mahasarakham University Press.
[2] Namphon Phiphatphaiboon. (2012, January-June). Heat Pipe History and Applications. RMUTI Journal, 5(1), 106-113.
[3] Amatachaya, P., & Srimuang, W. (2010, December). Comparative heat transfer characteristics of a flat two-phase closed thermosyphon (FTPCT) and conventional two-phase closed thermosyphon (CTPCT). International Communications in Heat and Mass Transfer, 37, 293-298.
[4] Wasan Srimuang, & Preecha Khantikomol. (2012, December). Comparative Thermal Performance of Horizontal Closed Loop Flat Heat Pipe (HCLFHP) and Horizontal Closed Loop Circular Heat Pipe (HCLCHP) for Air Pre-heater. RMUTI Journal, 6(1), 26-36.
[5] Bhuwakietkumjohn N., & Parametthanuwat T. (2017, January). Heat transfer behaviour of silver particles containing oleic acid surfactant: application in a two phase closed rectangular cross sectional thermosyphon (RTPTC). Heat Mass Transfer, 53(1), 37-48.
[6] Huang B. J., & Zelaya R. (1988, May). Heat Transfer Behavior of a Rectangular Thermosyphon Loop. J. Heat Transfer, 110(2), 487-493.
[7] Yuttaphong Thupphadung. (2012). Professional Infrared Thermography. Bangkok. The Engineering Institute of Thailand.
[8] Seydi Kacmaz, Ergun Ercelebi, Suat Zengin, & Sener Cindoruk. (2017, September). The use of infrared thermal imaging in the diagnosis of deep vein thrombosis. Infrared Physics & Technology, 86, 120-129.
[9] Yasin Osroosh, Lav R. Khot, & R. Troy Peters. (2018, Febuary). Economical thermal-RGB imaging system for monitoring agricultural crops. Computers and Electronics in Agriculture, 147, 34-43.
[10] Wenjing Zhu, Hua Chen, Izabela Ciechanowaka, & Dean Spaner. (2018, July). Aplication of infared thermal imanging for the rapid diagnosis of crop disease. IFAC Paperonline, 51(17), 423-430.
[11] Hang Liu, Jian Ran, Ting Xie, & Shan Gao (2017, June). Thermal feature extraction of servers in a datacenter using thermal image registration. Infrared Physics & Technology, 85, 133-140.
[12] Chen-Ching Ting, & Chien-Chih Chen. (2014, March). Analyzing the heat transfer property of heat pipe influenced by integrated cooling apparatus. Chinese Journal of Engineering. Volume 2014, Article ID 409074.
[13] Chang Yue, Quan Zhang, Zhiqiang Zhai, & Li Ling. (2018, January). CFD simulation on the heat transfer and flow characteristics of a micro channel separate heat pipe under different filling ratios. Applied Thermal Engineering, 139, 25-34.
[14] Navaphattra Nunak, & Taweepol Suesut. (2012). Measurement and Instrumentation. Bangkok: Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

Downloads

Published

2021-01-13

How to Cite

พิพัฒน์ไพบูลย์ น. ., แดงทน ว. ., ทองแดง ส. ., & มีแสง ม. . (2021). การเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของท่อเทอร์โมไซฟอนแบบหน้าตัดกลม และแบบหน้าตัดเหลี่ยมด้วยเทคนิคการถ่ายภาพทางความร้อน THERMAL PERFORMANCE COMPAIRISION OF RECTANGULAR AND CIRCULAR THERMOSYPHON USING THERMAL IMMAGING TECHNICS. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(24, July-December), 36–48. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/243096