การศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกจากการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงสำหรับการประหยัดพลังงานในอาคาร THE STUDY AND ANALYSIS OF HARMONIC FROM USING LIGHT EMITTING DIODE FOR SAVING ENERGY IN BUILDING

Authors

  • ศุลี บรรจงจิตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • วินัย พรพจน์รัตนะกุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Keywords:

Power quality, Light emitting diode (LED) luminaire, Harmonic, Dimming

Abstract

          Nowadays, LEDs are generally employed in both internal and external lighting systems. However, using a light emitting diode in the lighting system may affect the power quality due to the driver operation-converts alternating current (AC), to direct current (DC).  This paper presents the measurement and analysis of the power quality of various LED types used in Thailand by using an experimental setup. The experimental studies are divided into three cases: 1. E27 of LED luminaires, 2.  Panels of Led luminaires, and 3. Various lamp bases of LED luminaires. In addition, the current harmonic distortion when the LEDs are dimmed and undimmed are compared to the IEC 1000-3-2 and IEC 61000-3-2: 2018 standard. Results show LEDs giving a performance of energy saving and dimming. However, the use of LEDs requires consideration of the harmonic issues, since each type of LEDs different harmonic characteristics depending on the manufacturer.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] United Nations Environment Programme. (June, 2011). Assessment of opportunities for globalharmonization of minimum energy performance standards and test standards for lighting products. Collaborative Labelling and Appliance Standards Program.
[2] Khan N., & Abas N. (2011). Comparative study of energy saving light sources. Renew Sustain Energy Rev, 15, 296-309.
[3] Almeida A., Santos B., Paolo B., & Quicheron M. (2014). Solid state lighting review – potential and challenges in Europe. Renew Sustain Energy, 34, 30-48.
[4] Chang MH., Das D., Varde PV., & Pecht M. (2012). Light emitting diodes reliability review. Micro Reliab, 52, 62-82.
[5] Han HJ., Jeon YI., Lim SH., Kim WW., & Chen K. (2010). New developments in illumination, heating and cooling technogies for energy-efficient buildings. Energy, 35, 47-53.
[6] Gan CK., Sapar AF., Mun YC., & Chong KE. (2013). Techno-economic Analysis of LED Lighting: A Case Study in UTeM’s Faculty Building. Procedia Eng, 53, 208-216.
[7] US Department of Energy. (May 2012). Energy efficiency and renewable energy: building technologies program. solid-state lighting: L prize drives technology innovation, energy savings.
[8] A.M. Blanco, R. Stiegler, & J. Meyer. (2013). Power quality disturbances caused by modern lighting equipment (CFL and LED). 2013 IEEE Grenoble Conference PowerTech.
[9] S. Uddin, H. Shareef, A. Mohamed, & M.A. Hannan. (2012). An analysis of harmonics from LED lamps. 2012 Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility. pp. 837-840.
[10] International Electrotechnical Commission. (2018). IEC 61000-3-2:2018, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase). n.p.
[11] S. Uddin, H. Shareef, O. Krause, A. Mohamed, M.A. Hannan, & N.N. Islam. (2015), Impact of large scale installation of LED lamps in a distribution system. Turk. J. Electr.Eng. Comput. Sci, 23(6), 1769-1780.
[12] S.K. Rönnberg, M. Wahlberg, & M.H.J. Bollen. (2012). Harmonic emission before and after changing to LED lamps-field measurements for an urban area. 2012 IEEE 15th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). pp. 1-6.
[13] S. Uddin, H. Shareef, A. Mohamed, & M.A. Hannan. (2012). An analysis of harmonic diversity factors applied to LED lamps. 2012 IEEE International Conference on Power System Technology.
[14] A. Gil-De-Castro, S.K. Rönnberg, M.H.J. Bollen, & A. Moreno-Muñoz. (2015). Harmonic phase angles for a domestic customer with different types of lighting. Int.Trans. Electr. Energy Syst, 25(7), 1281-1296.

Downloads

Published

2021-01-13

How to Cite

บรรจงจิตร ศ. ., & พรพจน์รัตนะกุล ว. . (2021). การศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกจากการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงสำหรับการประหยัดพลังงานในอาคาร THE STUDY AND ANALYSIS OF HARMONIC FROM USING LIGHT EMITTING DIODE FOR SAVING ENERGY IN BUILDING. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(24, July-December), 145–157. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/243122