ผลของสารสกัดพืชสมุนไพรและระยะเวลาการแช่ในสารสกัดพืชสมุนไพรต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มะละกอแก้วเสริมสารสกัดพืชสมุนไพร EFFECT OF HERBAL PLANT EXTRACTS AND IMMERSION TIMES ON THE QUALITY OF SWEET DEHYDRATED GREEN PAPAYA FORTIFIED WITH THE EXTRACTS

Authors

  • หทัยทิพย์ ร้องคำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • เกตุการ ดาจันทา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

Papaya, Sweet dehydrated green papaya product, Herbal plant extract, Immersion time

Abstract

           This research was aimed to study the effect of two types of herbal plant extracts, including butterfly pea (Clitoria Ternatea L.) and safflower (Carthamus tinctorius L.), as well as immersion times (30, 60, and 90 min) of green papaya in each plant extracts on the quality of physical, chemical, total phenolic contents and antioxidant capacities of sweet dehydrated green papaya. The research data revealed that, the lightness (L*) value of sweet dehydrated green papaya fortified with butterfly pea and safflower extracts tend to decrease as the immersion time increased. Whereas, the value of total soluble solid were found to increase with immersion time increased. The immersion time did not affect to the hardness value of the sweet dehydrated green papaya fortified with both of herbal plant extracts products (p>0.05). For the antioxidant properties, increasing time of immersed green papaya in the extracts showed significant increasing of total phenolic contents, DPPH radical-scavenging capacities (DPPH) and ferric reducing antioxidant power (FRAP) (P≤0.05). The present study concluded that the highest antioxidant properties were found in the products immersed in the extract for 90 min, followed by the samples treated for 60 and 30 min, respectively. Furthermore, the sweet dehydrated green papaya fortified with butterfly pea extract showed higher content of total phenolic and antioxidant activities (DPPH and FRAP) than that found in the sample fortified with safflower extract. Therefore, sweet dehydrated green papaya fortified with butterfly pea and safflower extract products are a new healthy food product made from green papaya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Pan, Y.G., Yuan, M.Q., Zhang, W. M., & Zhang, Z.K. (2017, March). Effect of low temperatures on chilling injury in relation to energy status in papaya fruit during storage. Postharvest Biology and Technology, 125, 181-187.
[2] Ikram, E.H.K., Stanley, R., Netzel, M., & Fanning, K. (2015, August). Phytochemicals of papaya and its traditional health and culinary uses-A review. Journal of Food Composition and Analysis, 41, 201-211.
[3] Júnior, E.V.S., Melob, L.L., Medeirosa, R.A.B., Barrosc, Z.M.P., & Azoubelb, P.M. (2018, November). Influence of ultrasound and vacuum assisted drying on papaya quality parameters. LWT-Food Science and Technology, 97, 317-322.
[4] Soranastaporn, S., & Rimphadee, P. (2013, November). Bangkok food culture: A culinary journey from street food to restaurants. Create Space Independent Publishing Platform, Bangkok, Thailand.
[5] Parker, T.L., Esgro, S.T., Miller, A.S., Myers, L.E., Meister, R.A., Toshkov, S.A., & Engeseth, N.J. (2010, February). Development of an optimised papaya pulp nectar using a combination of irradiation and mild heat. Food Chemistry, 118, 861-869.
[6] Udomkun, P., Nagle, M., Mahayothee, B., Nohr, D., Koza, A., & Müller, J. (2015, March). Influence of air drying properties on non-enzymatic browning, major bio-active compounds and antioxidant capacity of osmotically pretreated papaya. LWT-Food Science and Technology, 60(2), 914-922.
[7] Lieba, V.M., Esquivelb, P., Castillob, E.C., Carlea, R., & Steingassa, C.B. (2018, May). GC–MS profiling, descriptive sensory analysis, and consumer acceptance of Costa Rican papaya (Carica papaya L.) fruit purees. Food Chemistry, 248, 238-246.
[8] Pasukamonset, P., Kwon, O., & Adisakwattana, S. (2016, December). Alginate-based encapsulation of polyphenols from Clitoria ternatea petal flower extract enhances stability and biological activity under simulated gastrointestinal conditions. Food Hydrocolloids, 61, 772-779.
[9] Rodriguez-Amaya, D.B. (2016, February). Natural food pigments and colorants. Current Opinion in Food Science, 7, 20-26.
[10] Azima, A.M.S., Noriham, A., & Manshoor, N. (2017, November). Phenolics, antioxidants and color properties of aqueous pigmented plant extracts: Ardisia colorata var. elliptica, Clitoria ternatea, Garcinia mangostana and Syzygium cumini. Journal of Functional Foods, 38, 232-241.
[11] Mandade, R., Sreenivas, S.A., & Choudhury, A. (2011, July). Radical scavenging and antioxidant activity of Carthamus tinctorius extracts. Free Radicals and Antioxidants, 1(3), 87-93.
[12] Machewad, G.M., Ghatge, P., Chappalwar, V., Jadhav, B., & Chappalwar, A. (2012, August). Studies on extraction of safflower pigments and its utilization in ice cream. Journal of Food Process and Technology, 3(8), 172-174.
[13] Kazuma, K., Takahashi, T., Sato, K., Takeuchi, H., & Matsu-moto, T.T.O. (2000, August). Quinochalcones and flavonoids from fresh florets in different cultivars of Carthamus tinctorius L. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 64, 1588-1599.
[14] Chang, S.K., Alasalvar, C., & Shahidi. F. (2016, March). Review of dried fruits: Phytochemicals, antioxidant efficacies, and health benefits. Journal of Functional Foods, 21, 113-132.
[15] Rongkom, H., Dajanta, K., Satsawathawanwong, N., Naiton, K., Kawpongpok, K., & Petchaidum, C. (2015, November). Impact of extraction procedure on the antioxidant properties of red roselle, butterfly pea and safflower. 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference, 24-26 November, 2015, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand.
[16] Association of Official Analytical Chemists. (2000). Official Method of Analysis of AOAC International. The Association of Official Analytical Chemists: Washington D.C., USA.
[17] Lugue-Rodriguez, J.M., Luque de Castro, M.D., & Perez-Juan, P. (2007, October). Dynamic superheated liquid extraction of anthocyanins and other phenolic from red grape skins of wine making residues. Bioresource Technology, 98(14), 2705-2713.
[18] Nuengchamnong, N., Krittasilp, K., & Ingkaninan, K. (2009, December). Rapid screening and identification of antioxidants in aqueous extracts of Houttuynia cordata using LC-ESI-MS coupled with DPPH assay. Food Chemistry, 117, 750-756.
[19] Maier, T., Schieber, A., Kammerer, D. R., & Carle, R. (2009, February). Residues of grape (Vitis vinifera L.) seed oil production as a valuable source of phenolic antioxidants. Food Chemistry, 112, 551-559.
[20] Udomkun, P., Nagle, M., Argyropoulos, D., Mahayothee, B., Latif, S., & Müller, J. (2016, April). Compositional and functional dynamics of dried papaya as affected by storage time and packaging material. Food Chemistry, 196, 712-719.
[21] Karunamoorthi, K., Kim, H.M., Jegajeevanram, K., Xavier, J., & Vijayalakshmi, J. (2014, March). Papaya: A gifted nutraceutical plant-a critical review of recent human health research. TANG Humanitas Traditional Medicine, 4(1), 1-17.
[22] Adsare, S.R., Bellary, A.N., Sowbhagya, H.B., Baskaran, R., Prakash, M., & Rastogi, N.K. (2016, April). Osmotic treatment for the impregnation of anthocyanin in candies from Indian gooseberry (Emblica officinalis). Journal of Food Engineering, 175, 24-32.
[23] Kaisoon, O., Siriamornpun, S., Weerapreeyakul, N., & Meeso, N. (2011, April). Phenolic compounds and antioxidant activities of edible flowers from Thailand. Journal of Functional Foods, 3, 88-99.
[24] Gayosso-García Sancho, L.E., Yahia, E.M., & González-Aguilar, G.A. (2011, June). Identification and quantification of phenols, carotenoids, and vitamin C from papaya (Carica papaya L., cv. Maradol) fruit determined by HPLC-DAD-MS/MS-ESI. Food Research International, 44, 1284-1291.
[25] Calvache, J.N., Cueto, M., Farroni, A., Pla, M.E., & Gerschenson, L.N. (2016, December). Antioxidant characterization of new dietary fiber concentrates from papaya pulp and peel (Carica papaya L.). Journal of Functional Foods, 27, 319-328.
[26] Benzie, I.F.F., & Strain, J.J. (1998, January). The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of Antioxidant power: The FRAP assay. Analytical Biochemistry, 239, 70-76.
[27] Fernandes, L., Casal, S., Pereira, J.A., Saraiva, J.A., & Ramalhosa, E. (2017, July). Edible flowers: A review of the nutritional, antioxidant, antimicrobial properties and effects on human health. Journal of Food Composition and Analysis, 60, 38-50.

Downloads

Published

2021-01-13

How to Cite

ร้องคำ ห. ., & ดาจันทา เ. . (2021). ผลของสารสกัดพืชสมุนไพรและระยะเวลาการแช่ในสารสกัดพืชสมุนไพรต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มะละกอแก้วเสริมสารสกัดพืชสมุนไพร EFFECT OF HERBAL PLANT EXTRACTS AND IMMERSION TIMES ON THE QUALITY OF SWEET DEHYDRATED GREEN PAPAYA FORTIFIED WITH THE EXTRACTS . Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(24, July-December), 223–235. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/243132