เคมีของการเกิดสีน้ำตาลโดยปฏิกิริยาเมลลาร์ด (CHEMISTRY ON THE OCCURRENCE OF BROWN COLOR BY MAILLARD REACTION)

Authors

  • พรพิมล ม่วงไทย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พรพิมล ม่วงไทย, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Published

2015-03-10

How to Cite

ม่วงไทย พ. (2015). เคมีของการเกิดสีน้ำตาลโดยปฏิกิริยาเมลลาร์ด (CHEMISTRY ON THE OCCURRENCE OF BROWN COLOR BY MAILLARD REACTION). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 2(4, July-December), 1–9. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31877