ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย UNIVERSITY RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (URMS)

Authors

  • วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สมภพ รอดอัมพร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กฤษกร นาโสก ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม
  • อิทธิ สงวนดี ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม

Keywords:

Research Information System, Research Management System, Research Project Tracking System

Abstract

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรมของระบบฯ มีโครงสร้างหลักประกอบด้วย 10 ระบบงาน อันได้แก่ ระบบจัดการข้อเสนอโครงการวิจัย ระบบจัดการโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ระบบจัดการโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ระบบการนำเสนอรายงาน ระบบค้นหา ระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร ระบบงานสำหรับแหล่งทุนภายนอก ระบบงานการเปิดรับงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์ ระบบประเมินจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ และระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ระบบได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นเว็บแอพพลิเคชันโดยใช้ภาษา C# และใช้ Microsoft SQL Server เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล จากการทดสอบการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยนี้ โดยการทดลองใช้ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยตัวอย่างจำนวน 10 โครงการ ปรากฏว่า ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

 

 

Abstract

This research presents designing and developing the University Research Management System (URMS). The architecture of the system is composed of ten subsystems : the pre-audit system, the on-going system, the post-audit system, the report system, the search system, the executive report system, the external research system, the publication system, the ethics evaluation system for human research, and the university intellectual property management system.

The URMS web application was developed by utilizing C# and Microsoft SQL Server DBMS. The results from the tests show that the system gave accuracy university research management process for ten example projects.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมภพ รอดอัมพร, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กฤษกร นาโสก, ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อิทธิ สงวนดี, ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2017-07-24

How to Cite

วิริยะสุทธิวงศ์ ว., รอดอัมพร ส., นาโสก ก., & สงวนดี อ. (2017). ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย UNIVERSITY RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (URMS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(17, January-June), 114–126. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/93909