วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Published: 2017-07-14

กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ความคงทนของสีและการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมชา COLOUR FASTNESS AND UV PROTECTION OF SILK DYED WITH TEA

มาหามะสูไฮมี มะแซ, ภัทราภา จ้อยพจน์, ภาณุมาศ ชูพูล, พรชัย ศรีสว่าง

73-82

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย UNIVERSITY RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (URMS)

วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์, สมภพ รอดอัมพร, กฤษกร นาโสก, อิทธิ สงวนดี

114-126