ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือกข้าวโพด EFFECT OF HYDROGEN PEROXIDE ON WHITENESS INDEX AND STRENGTH OF CORN HUSK

Authors

  • วัลภา แต้มทอง ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

Whiteness Index, Strength, Corn Husk, Sweet Corn

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความขาว   และความแข็งแรงของเปลือกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ปัจจัยในการทดลองคือความเข้มข้นของไฮโดรเจน   เปอร์ออกไซด์ 4 ระดับ คือ 2% 3% 4% และการไม่ฟอกขาว ดำเนินการทดลอง 10 ซ้ำ ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completed Randomized Design หรือ CRD) วิเคราะห์ค่าดัชนีความขาว และความแข็งแรงของ เปลือกข้าวโพดฟอกขาวโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan's Multiple Range Test ผลการวิจัย พบว่าการฟอกขาวเปลือกข้าวโพดด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทุกระดับความเข้มข้น ทำให้ค่าดัชนีความขาวของเปลือกข้าวโพดเพิ่มขึ้น โดยเปลือกข้าวโพดที่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 4% มีค่าเฉลี่ยดัชนีความขาวมากที่สุด รองลงมาคือความเข้มข้น 3% และ 2% ตามลำดับ และความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีผลต่อค่าดัชนีความขาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p £ .05) สำหรับผลต่อความแข็งแรง พบว่าเปลือกข้าวโพดที่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 2% 3% และ 4% ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 

 

 

Abstract

The objective of this research was to study the effect of hydrogen peroxide concentration on whiteness index and tensile strength of sweet corn husks, Insee 2. The factor was the concentration of hydrogen peroxide which consisted at four levels; 2%, 3%, 4% and unbleaching. The experiment was repeated ten times according to the completed randomized design. The whiteness index and tensile strength of bleached corn husks were analyzed by mean, standard deviation, one-way analysis of variance and Duncan's multiple range test. The results showed that the bleaching corn husks with all levels of hydrogen peroxide concentration increased the whiteness index which 4% of hydrogen peroxide concentration had the highest mean of whiteness index and followed by 3% and 2%. Furthermore, the hydrogen peroxide concentration had significantly affected to whiteness index (p £ .05). The tensile strength of corn husks bleached with 2%, 3% and 4% hydrogen peroxide was not significantly different.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วัลภา แต้มทอง, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2017-07-24

How to Cite

แต้มทอง ว., & ไกรสุวรรณ ส. (2017). ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือกข้าวโพด EFFECT OF HYDROGEN PEROXIDE ON WHITENESS INDEX AND STRENGTH OF CORN HUSK. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(17, January-June), 127–136. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/93911