การออกแบบกระบวนการลงลายมือชื่อดิจิทัลตามตำแหน่งงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ THE DESIGN OF THE POSITION BASED DIGITAL SIGNATURE PROCESSES FOR THE GOVERNMENT ORGANIZATIONS

Authors

  • สุปราณี ลี้เจริญ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สมชาย นำประเสริฐชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

Digital Signature, Electronics Document, Electronics Timestamp

Abstract

บทคัดย่อ

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นระบบสารสนเทศหลักที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานขององค์กร การลงลายมือชื่อดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญในการจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่จัดส่งเอกสารและเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการลงนามเอกสารได้ งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดการออกแบบกระบวนการนำการลงลายมือชื่อดิจิทัลมาใช้ในการประทับตราตามตำแหน่งงานและกรอบแนวคิดระบบบริหารจัดการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ตามตำแหน่งงานสำหรับใช้ในการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน โดยใช้ระบบกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) ที่มีการเข้ารหัสแบบอสมมาตร (Asymmetric Key Cryptography)

ผลการประเมินพบว่าการใช้กุญแจหลัก (Personal Master Key) มีความเหมาะสมกับการรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบอิงตำแหน่งงานที่สุด เนื่องจากวิธีการลงทะเบียน การลงลายมือชื่อไม่ซับซ้อน และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเป็นที่ยอมรับ

 

 

Abstract

e-Document is one of the most important information system (IS) which increase the flexibility of working processes. The digital signature is a vital part in the e-Documents mechanism for identifying user and verifying the user’s authority to sign the document. This paper presents the concept of designing the position based digital signature process and certificate management framework for implementing internal e-Document systemwhich increases using Public Key Infrastructure (PKI) with Asymmetric Key Cryptography.

The results presented that the Personal Master Key is suitable for position-based digital signature. Based on the easy registration, simple sign process and acceptable document verification.Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุปราณี ลี้เจริญ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมชาย นำประเสริฐชัย, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2017-07-24

How to Cite

ลี้เจริญ ส., & นำประเสริฐชัย ส. (2017). การออกแบบกระบวนการลงลายมือชื่อดิจิทัลตามตำแหน่งงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ THE DESIGN OF THE POSITION BASED DIGITAL SIGNATURE PROCESSES FOR THE GOVERNMENT ORGANIZATIONS. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(17, January-June), 150–162. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/93913