วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประกอบไปด้วยสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ต้องการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการงานวิจัยและวิชาการ รวมทั้งเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความวิจัยและวิชาการของบุคลากร นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม - มิถุนายน และกรกฎาคม - ธันวาคม  ของทุกปี

ISSN : 2428-252X

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ

2019-11-28

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  056219100 ต่อ 2501

Vol. 15 No. 21 (2023): JANUARY 2023 - JUNE 2023

การพัฒนาแอปพลิชันอาหารเพื่อสุขภาพในแคลอรีที่พอเหมาะ

ชลิดา จันทจิรโกวิท, จิราวัฒน์ สวนหมอก, ศรีนวล ฟองมณี

193-204

View All Issues

 

Indexed in tci