การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซน์แอลฟากลูโคสิเดสของสารสกัดหยาบครอบฟันสี

Main Article Content

Oratai Saisa-ard
รัชดาพร ในทอง
ศุภษร ทีรวม

Abstract

This research study of antioxidants activity and α-glucosidase inhibition of Abutilon indicum (L.) Sweet root and fruit crude extract. The maceration method was used with three solvents (water, ethanol, and methanol) and the reaction time of seven days. All six crude extracts were tested antioxidants activity and α-glucosidase inhibition. The root of Abutilon indicum (L.) Sweet methanol crude extract shows the highest (94.94±0.032%) and water crude extract shows the lowest (70.42±0.015%) antioxidants activity, respectively. Fruit of Abutilon indicum (L.) Sweet methanol crude extract shows the highest (91.37±0.028%) and ethanol crude extract shows the lowest (69.50±0.055%) antioxidants activity, respectively. Root of Abutilon indicum (L.) Sweet ethanol crude extract shows the highest and water crude extract shows the lowest α-glucosidase inhibition of 56.25±0.003 and 31.51±0.573, respectively. Fruit of Abutilon indicum (L.) Sweet methanol crude extract shows the highest and water crude extract shows the lowest α-glucosidase inhibition of 60.42±0.462 and 39.58±0.451, respectively.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

• MedThai. ครอบฟันสี สรรพคุณของต้นครอบฟันสี 64 ข้อ! (มะก่องข้าว). [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://medthai.com/ครอบฟันสี/ สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

• โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์. โรคเบาหวาน.[เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://www.bumrungrad.com/th/diabetes-care-center-treatment-bangkok-thailand/conditions/diabetes สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

• นันทพร ดิลกานนท์. (2556). การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรบางชนิดในวงศ์ฝ้าย (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

• วิมลพรรณ รุ่งพรหม ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล สัญญา เขียวไสว และมุกดา ทรงไตรย์. (2553). สารยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้บำบัดโรคเบาหวาน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 41(3/1)(พิเศษ), 301-304.

• ศิรินทร หยิบโชคอนันต์. (2552, 23 พฤศจิกายน). สารสกัดจากใบครอบฟันสีพัฒนาเป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวาน. จุฬาสัมพันธ์. ฉบับที่ 43.

• Braca, A., Sortino, C., Politi, M., Morelli, I., & Mendez, J. (2002). Antioxidant Activity of Flavonoids from Licania Licaniaeflora. Journal of Ethnopharmacology, 79(3), 379-381.

• Krisanapuna, C., Peungvichaa, P., Temsiririrkkulb, R., & Wongkrajanga, Y. (2009). Aqueous Extract of Abutilon Indicum Sweet Inhibits Glucose Absorption and Stimulates Insulin Secretion in Rodents. Nutrition Research, 29, 579–587.

• Lebowitz, H.E. (1998). α -Glucosidase Inhibitors as Agents in the Treatment of Diabetes. Diabetes Reviews, 6, 132- 145.

• Narender, T., Shweta, S.,Tiwari, P., Papi Reddy, K., Khaliq, T., Prathipati, P., Puri, A.,Srivastava, A.K., Chander, R., Agarwal, C. & Raj, K. (2007). Antihyperglycemic and Antidyslipidemic Agent from Aegle marmelos. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 17, 1808-1811.

• Pant, G., Krishna, S.J., Babasaheb, S., Rajashekar, R. P. & Sibi, G. (2013). In Vitro α-amylase and α-glucosidase Inhibitor Activity of Abutilon Indicum Leaves. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 6, 22-24.