ประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันในน้ำเสียสังเคราะห์

Main Article Content

สุชัญญา ทองเครือ

Abstract

The purpose of this research is to study the efficiency of bacteria isolated from the wastewater from restaurants in degradation of fat, oil and grease in synthetic wastewater. Bacteria from the wastewater from the restaurants were categorized into 5 isolates: LWW1, LWW2, LWW3, LWW4 and LWW5 with the average of Lipase index at 1.27±0.07, 1.31±0.67, 2.22±0.00, 1.28±0.08 and 1.25±0.05, respectively, and the average of Lipase activity a 144.14 ± 4.50, 105.11 ± 10.40, 129.13 ± 5.20, 135.14 ± 4.50 and 157.66 ± 4.60 unit/mL, respectively. Then, isolate LWW5 was used to study the efficiency of the degradation of fat, oil and grease in the synthetic wastewater. The optimum conditions for fat, oil and grease degradation at the initial concentration of fat, oil and grease are at 1,500 mg/L and are incubated at 30 °C for 32 hours. The average efficiency level of bacteria degradation of fat, oil and grease is 85.19 ± 0.27%. The LWW5 bacteria is identified by 16S rDNA gene sequencing and biochemical test and revealed the that the LWW5 bacteria are Bacillus pumilus.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมมลพิษ. (2551). คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับร้านอาหาร. กรมควบคุมมลพิษ. 35 น.
กิจจา จิตรภิรมย์ และปธานิน แสงอรุณ. (2555). การตรวจหาแบคทีเรียย่อยไขมันจากตัวอย่างสิ่งแวดล้อม. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 42 (3), 3-18.
เกรียงไกร พัทยากร. (2545). การใช้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ไลเปสในการบำบัดน้ำเสียจากครัวที่ปนเปื้อนไขมัน (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ
ขวัญเนตร สมบัติสมภพ, อำนาจ ปราการสมุทร และณัฐวุฒิ วิทยาวิโรจน์. (2554). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 21(1), 72-79.
จุฑากานต์ บุญมี. (2552). การสร้างกลุ่มจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ
ทิพวรรณ ประพันธ์. (2555). การคัดแยกและจำแนกสายพันธุ์ Bacillus spp. โดยเทคนิค PCR สำหรับประยุกต์ใช้ ในการบำบัดกากไขมันจากการผลิตปลาส้ม (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา
พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์. (2552). การคัดเลือกและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไลเปสของแบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำเสียโรงงานผลิตปลากระป๋องและการประยุกต์ใช้ (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา
สุรอรรถ ศุภจัตุรัส. (2545). การศึกษาการใช้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อใช้บำบัดไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ
สุวัฒน์ศักดิ์ ด่านศักดา. (2551). การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสในการกำจัดไขมันและน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียของโรงงานปลาส้ม (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่
Abooalfazl, A., Bagher, M. and Gholamreza, M. (2014). Oily wastewaters treatment using Pseudomonas sp. isolated from the compost fertilizer. Journal of Environmental Health Science & Engineering, 12(77), 1-7.
Aysun, A. (2009). Isolation and identificatiom of a lipase producing psychrotrophic bacteria from soil: cloning and partial characterization of its lipase (M.Sc. Thesis). School of Engineering and Sciences of Izmir Institute of Technology. Turkey.
Matsumiya, Y., Wakita, D., Kimura A., Sanpa, S. and Kubo, M. (2007). Isolation and characterization of a lipid-degrading bacterium and its application to lipid containing wastewater treatment. Jounal of Bioscience and Bioengineering, 103(4), 325–330.
Mongkolthanaruka, W. and Dharmsthiti, S. (2002). Biodegradation of lipid-richwastewater by a mixed bacterial consortium. International Biodeterioration & Biodegradation, 50(2): 101-105.
Prasad, M. P. and Manjunath, K. (2011). Comparative study on biodegradation of lipid-rich wastewater using lipase producing bacterial species. Indian Journal of Biotechnology, 10(1): 121-124.
Rice, E.W., Baird, R.B., Eaton, A.D. and Clesceri, L.S. 2012, Standard methods for the examination of water and wastewater, 22 rd Ed., American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, 1496 p.