การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

Main Article Content

Kanlaya Boonlha

Abstract

This objective of this study is to study and forecast the number of tourists visiting Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok province. The data used in this study is the monthly data during January 2012 to April 2019, collected from department of national parks, wildlife and plant conservation. The data during January 2012 to December 2018 were used for the modeling forecast by three types of statistical models namely: Holt-Winters multiplicative method, Box-Jenkins method, and combined forecasting method. The data during January to April 2019 were used to implement the accuracy of the forecasting model by mean absolute percentage error (MAPE).  The results show that the Holt-Winters multiplicative method is accuracy for forecasting the number of tourists visiting to Phu Hin Rong Kla National Park.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (2562). ข้อมูลสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวปี 2556 - 2561. สืบค้นจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3719.

ณัฏฐนันท์ มุขมา, บุญอ้อม โฉมที และประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์. (2561). การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยว ชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 26, 417 – 428.

มุกดา แม้นมินทร์. (2549). อนุกรมเวลาและการพยากรณ์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ประกายพรึก.

ลักขณา เศาธยะนันท์, สุณี ทวีสกุลวัชร และยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา. (2557). การพยากรณ์จำนวนนักท่อง เที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในประเทศไทยโดยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์และวิธีการของ วินเตอร์, วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 22, 89 – 98.

วรางคณา กีรติวิบูลย์.(2556). ตัวแบบพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศ ไทย, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 29, 9 – 26.

สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (2555). เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.