วิภัชนัยอินทิวชันนิสติกบนปริภูมิอิงระยะแบบบี

Main Article Content

พีรเชษฐ์ บุญพัชรเจริญ
จิราพร จันวิเศษ
ภาษิต ลิ้มประยูร

Abstract

ในงานวิจัยนี้ได้นำแนวคิดของอตานาสซอฟ (Atanassov, 1986) และนาดาแบน (Nadaban, 2016) มาสร้างนิยามของวิภัชนัยอินทิวชันนิสติกบนปริภูมิอิงระยะทางแบบบีและนำเสนอตัวอย่างต่าง ๆ พร้อมทั้งศึกษาสมบัติเชิงทอพอโลยีต่าง ๆ เช่น บอลเปิด เซตเปิด การลู่เข้าของลำดับ ลำดับโคชี เป็นต้น

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Atanassov, K. (1986). Intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy sets Syst., 20, 87-96.
Atanassov, K. (1994). New operations defined over the intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy sets
Syst., 61, 137-42.
Coker, D. (1997). An introduction to intuitionistic fuzzy topological spaces. Fuzzy sets Syst., 88, 81-9.
George, A., Veeramani, P. (1994). On some results in fuzzy metric spaces, Fuzzy Sets and
Systems, 64, 395–399.
Kramosil, I., Michálek, J. (1975). Fuzzy metric and statistical metric spaces, Kybernetica, 11,
326–334.
Mursaleen, M., & Lohani, Q.M.D. (2009). Intuitionistic fuzzy 2-normed space and some
related concepts. Chaos Solitions & Fractals., 42, 224-34.
Mursaleen, M., Lohani, Q.M.D., & Mohiuddine, S.A. (2009). Intuitionistic fuzzy 2-metric space
and its completion. Chaos Solitions & Fractals., 42, 1258-65.
Nadaban, S. (2016). Fuzzy b-Metric spaces, Int. J. Comput. Commun. Control., 2, 273–281.
Park, J.H. (2004). Intuitionistic fuzzy metric spaces. Chaos Solitions & Fractals., 22, 1039-46.
Karakus, S., Demirci, K., & Duman, O. (2008). Statistical convergence on intuitionistic fuzzy
normed spaces. Chaos Solitons & Fractals., 35, 763-769
Saadati, R., & Park, J.H. (2006). On the intuitionistic fuzzy topological spaces. Chaos Solitions
& Fractals., 27, 331-44.
Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy sets. Inform Control., 8, 338-53.