วิภัชนัยอินทิวชันนิสติกบนปริภูมิอิงระยะแบบบี

พีรเชษฐ์ บุญพัชรเจริญ; จิราพร จันวิเศษ, ภาษิต ลิ้มประยูร

65-86