การเพิ่มผลิตภาพในสายการผลิตสายไฟในรถยนต์

Main Article Content

ศิรัตน์

Abstract

The aim of this research is to increase the productivity of assembly lines for wire harness through the first methodology of work study. Next, the flow process chart was employed for data record. Lastly, the improvement was implemented by analysis of the value- and non-value-added activity (or VA and NVA, respectively) on each activity. Before improvement, there were totally existing 81 activities, which 20 and 61 of them were VA and NVA, respectively. In other words, VA was equal to a percentage of 24.69. These activities were 24, 33, 16 and 7 of operation, transportation, waiting and checking, respectively including the transportation distance of 331 meters. Subsequently, the author applied the principle of ECRS (standing for Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) for improvement. Outcomes exhibit that the decrease of a number of activities, distance, lead time and a number of employees is 9, 183, 238 and 2, respectively. Or else, their reduction as a percentage is 11.11, 55.29, 33.18 and 11.76, respectively. In terms of an economic value as a tangible perception, a decrease number of 2 employees indicates that the salary reduction is 198,600 baht annually.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรณ์ฐิกูล วราวงษ์หิรัณ. (2559). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. มหาวิทยาลัยบูรพา.
จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว. (2546). หลักการเพิ่มผลผลิต (Basis productivity improvement). ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสำนักพิมพ์โรงพิมพ์ประชาชน.
ดวงรัตน์ ชีวะปัญญาโรจน์ และศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์. (2544). ความสูญเสีย 7 ประการ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
วิจิตร ตัณฑสุทธิ์. (2539). การศึกษางาน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. (2552). การศึกษางานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด.
ศุภชัย นาทะพันธ์. (2551). การควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
องุ่น สังขพงศ์ และ สถาพร ทองคำ.(2556). การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิตกุ้งไม่มีหัวแช่แข็งในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Wichai. C. and Chaleormpol.B. (2008). Application of Production Line Balancing Technique for Productivity with Electronic Part Assembly Industry. KKU Research Journal, Vol. 13(8) pp. 969-980
Kasidit. S. and Chusak. S. (2007). Productivity Improvement with Line Balancing Technique by Genetic Algorithm. In Proceeding of 7th National Conference of Industrial Engineering Network. (IE Network), Petchaburi. Pp. 685 - 692
Phiphop. L. (2005). Production Planning and Control. Bangkok Technology Promotion Association (Thailand-Japan) Press. Pp. 83-96
Ratchawan. K. and Neausom. T.(1995). Motion and Time Study. Physic Center Press. Bangkok. Pp. 48-62