เมทริกซ์จาคอปส์ธาล M ขนาด 3X3 ที่สัมพันธ์กับจำนวนจาคอปส์ธาล

Main Article Content

ทิวาพร ขันผนึก
ชัยณรงค์ ขันผนึก

Abstract

การวิจัยนี้มีจุดหมายเพื่อสร้างเมทริกซ์จาคอปส์ gif.latex?Mขนาด gif.latex?3&space;\times&space;3  บางเมทริกซ์ ที่มีความสัมพันธ์กับลำดับจาคอปส์ธาล และศึกษาสมบัติบางประการของเมทริกซ์ gif.latex?M^{n}ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนจาคอปส์ธาล ผลการวิจัยพบว่า 


ในกรณีgif.latex?M=\begin{bmatrix}&space;1&space;&&space;2&&space;0\\&space;1&space;&&space;0&&space;1\\&space;0&&space;0&space;&&space;1&space;\end{bmatrix}  ได้ gif.latex?M^{n}   มีความสัมพันธ์กับจำนวนจาคอปส์ธาล gif.latex?J_{n} ที่แตกต่างกันเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกคู่ และคี่ ตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ชัยณรงค์ ขันผนึก. (2546). พีชคณิตเชิงเส้น.เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
ชัยณรงค์ ขันผนึก. (2558). ทฤษฎีจำนวน.เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
ทิวาพร ขันผนึก และ ชัยณรงค์ ขันผนึก. (2558). ฟังก์ชันก่อกำเนิดซึ่งเกิดจากผลบวกของลำดับและผลคูณของลำดับ
ฟีโบนักชี ลำดับลูกัส และลำดับลูกัสเกี่ยวเนื่อง. เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
วิเทศ ลงกานี. (2551). คณิตศาสตร์เชิงการจัด.เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อำพล ธรรมเจริญ. (2558). พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์.ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์: กรุงเทพฯ
Djordjevid G.B., Srivastava H.M., (2005). Incomplete generalized Jacobsthal and Jacobsthal-Lucas numbers.
Mathematical and Computer Modelling, 42, 1049-1056.
Cerin Z., (2007). Sums of Squares and Products of Jacobsthal Numbers. Journal of Integer Sequence,10,
Art 07.2.5.
Koken F., Bozkurt D., (2008). On the Jacobsthal numbers by matrix methods. International Journal of
Contemporary Mathematical Sciences 3(13), 605-614.
Koken F., Bozkurt D., (2008). On the Jacobsthal-Lucas numbers by matrix methods. International Journal of
Contemporary Mathematical Sciences 3(33), 1629-1633.
Djordjevid G.B., (2009). Generalized Jacobsthal Polynomials. Fibonacci Quarterly, 38, 239-243.
Schmid J. (November 1970). A remark on characteristicPolynomails. Prindle. Weber and Schmidt, Boston.