การลดเวลาสูญเสียในกระบวนการผลิตหางเสือเรือ กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท บีดีไอ

Main Article Content

นายภาคภูมิ ใจชมภู

Abstract

ในกระบวนการผลิตหางเสือเรือด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม พบปัญหาที่เกิดจากชิ้นงานอะลูมิเนียมติดแม่พิมพ์บ่อย ทำให้เกิดเวลาสูญเสียในกระบวนการผลิตและมีค่าต้นทุนที่สูงขึ้น เมื่อทำการเก็บข้อมูล 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2562) พบว่าเกิดเวลาสูญเสียมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 625 นาที/เดือน ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยแผนภูมิก้างปลาพบว่า ระยะห่างระหว่างท่อพ่นน้ำยากับแม่พิมพ์ ในบางจุดไม่เหมาะสม ทำให้จุดพ่นน้ำยาไม่ตรงตำแหน่ง เมื่อทำการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS ทำการติดตั้งทดลองชุดหัวพ่นน้ำยาที่สร้างขึ้นมาใหม่และดำเนินการปรับระยะห่างระหว่างท่อพ่นน้ำยากับแม่พิมพ์  พร้อมกับเก็บผลการทดลองชุดหัวพ่นน้ำยาถอดแบบเป็นระยะเวลา 3 เดือน (กันยายน-พฤศจิกายน 2562)  จากผลการเก็บข้อมูลในการตั้งระยะห่างระหว่างท่อพ่นน้ำยากับแม่พิมพ์ พบว่าระยะเฉลี่ย 75 – 80 มิลลิเมตร เป็นระยะที่ดีที่สุดเพราะไม่พบเวลาสูญเสียของชิ้นงานหางเสือเรือ ส่งผลให้สามารถลดเวลาสูญเสียชิ้นงานอะลูมิเนียมติดพิมพ์เฉลี่ย อยู่ที่ 625 นาที คิดเป็นจำนวนชิ้นงาน 408 ชิ้นต่อเดือน หรือเป็นจำนวนเงิน 260,000 บาทต่อเดือนโดยประมาณ

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

การไฟฟ้านครหลวง. (2562). การคำนวณหาค่าไฟฟ้า. https://www.mea.or.th/search?q=คำนวนค่า ไฟฟ้า&csrf_token=cd4f458b86c59f51703dcbbd6f5a1583&submit=submit

เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล. (2557). การควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ท๊อป.

จีระนันท์ เหลาพร และ กรวิทย์ ชาภักดี. (2555). การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนการปลูกข้าวหอมมะลิ และมันสำปะหลัง: จังหวัดอุดรธานี. (ปริญญานิพนธ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

นงค์นุช สุกใส. (2562). ค่าเฉลี่ยเลขคณิต. https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/32901

บริษัท วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด. (2563, 16 มีนาคม). อะลูมิเนียม. https://www.vpexpand.com/รายละเอียด/อะลูมิเนียม

เพลิฬ สายปาระ. (2552). ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน. https://anyflip.com/jweac/icyb/basic/51-100

วันชัย ริจิรวนิช. (2548). การศึกษาการทำงาน : หลักการและกรณีศึกษา.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.