การหาปริพันธ์ของรูปแบบ [sin^m(ax) sin^n(bx)]/x^k

Booppa Kraisai, Premika Pai-arun, Aujchara Posri, Thanawut Wongpech

89-98