การใช้ราเอนโดไฟต์ Colletotrichum sp. ลดความเป็นพิษของโซเดียมคลอไรด์ ต่อต้นกล้าข้าวโพด

Main Article Content

นางสาววิไลลักษณ์ - โคมพันธุ์

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของน้ำเลี้ยงราเอนโดไฟต์ Colletotrichum sp. ต่อการเจริญของต้นกล้าข้าวโพดที่ปลูกในดินที่รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งราเอนโดไฟต์นี้ เมื่อตรวจวิเคราะห์ลำดับเบสบริเวณ internal transcribed spacer (ITS) ด้วย ITS1 และ ITS4 พบว่ามีความคล้ายคลึงกับ Colletotrichum gloeosporioides (100% identity) โดยการศึกษาครั้งนี้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การทดสอบผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อความสามรถในการสร้างกรดอินโดลอะซิติก (IAA) ของ Colletotrichum sp. พบว่า ปริมาณการสร้าง IAA ของ Colletotrichum sp. ลดลงเมื่อความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์เพิ่มสูงขึ้น โดยโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 500 มิลลิโมลาร์ Colletotrichum sp. สร้าง IAA ได้มากที่สุด และไม่แตกต่างกับที่ไม่เติมโซเดียมคลอไรด์ (553.17±7.74 และ 597.72±38.22 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ) (2) การทดสอบผลของน้ำเลี้ยง Colletotrichum sp. ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวโพด ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง คือ 1) รดน้ำกลั่น 2) รดน้ำเลี้ยงรา จำนวน 2 ครั้ง 3) รดโซเดียมคลอไรด์ 1,000 มิลลิโมลาร์ และ 4) รดโซเดียมคลอไรด์ 1,000 มิลลิโมลาร์ และเติมน้ำเลี้ยงรา 2 ครั้ง ซึ่งการรดด้วยโซเดียมคลอไรด์จะรดเมื่อข้าวโพดมีอายุ 5 วัน ส่วนน้ำเลี้ยงรารดเมื่อข้าวโพดมีอายุ 7 และ 14 วัน พบว่า น้ำเลี้ยงรา Colletotrichum sp. ช่วยเพิ่มความยาวรากของข้าวโพดได้เท่านั้นโดยการรดโซเดียมคลอไรด์ 1,000 มิลลิโมลาร์ และเติมน้ำเลี้ยงรา 2 ครั้ง ข้าวโพดมีความยาวรากยาวกว่าต้นที่รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 1,000 มิลลิโมลาร์ เพียงอย่างเดียว และข้าวโพดที่รดน้ำเลี้ยงรา 2 ครั้ง มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์ บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมดมากที่สุด ส่วนการรดโซเดียมคลอไรด์และเติมน้ำเลี้ยงรา 2 ครั้ง ข้าวโพดมีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เพิ่มสูงขึ้นกว่าข้าวโพดที่รดโซเดียมคลอไรด์เพียงอย่างเดียว แต่ปริมาณคลอโรฟิลล์ บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05)

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. ดินเค็ม. (มปป.) http://www.ldd.go.th/Web_Soil/Page.htm.

ขนิษฐา สมตระกูล และ วราภรณ์ ฉุยฉาย. (2563). การส่งเสริมการเจริญของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือโดยจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 8(2), 1-14. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/scudru/ article/view/240510.

ณัฏฐา สุวัฒนชาติ, สายใจ ปอสูงเนิน และ ธีระ ธรรมวงศา. (2565). ผลของสารสกัดราเอนโดไฟต์ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลืองโคราชในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 27(1), 467-480. https://science.buu.ac.th/ojs246/index.php/sci/article/download/3971/3466.

ทศพล นำปนสัก. (2559). การผลิต Indole-3-acetic acid โดยราเอนโดไฟต์สกุล Colletotrichum ที่แยกได้จากต้นกาแฟสายพันุ์อะราบิก้า และผลต่อการเจริญของพืช. [รายงานวิจัยปริญญา วิทยาศาสตรบันฑิต]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปัฐยาวัติ แปงคํา, รัตติกาล ไชยเมืองยอง และ อัจฉรียา ชมเชย. (2559). ผลของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่สร้าง Indole acetic acid (IAA) ต่อการเจริญของเมล็ดและต้นข้าวหอมมะลิ (KDML105). การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (หน้า 2904 – 2917). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

วราภรณ์ ฉุยฉาย, นันธพร ศิลป์สมบูรณ์ และ ขนิษฐา สมตระกูล. (2555). ผลของแบคทีเรียที่สังเคราะห์กรดอินโดลอะซีติกที่คัดแยกจากวัชพืชต่อการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 14(4), 22-28. https://www.thaiscience.info/journals/Article/JSUU/10887075.pdf.

วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์, วราภรณ์ ฉุยฉาย และ นิสิต ชำนาญเพชร. (2563). ผลของไกลโฟเซตต่อการเจริญการงอกของสปอร์และการสร้างกรดอินโดลอะซิติกของราเอนโดไฟต์ที่คัดแยกจากรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.). วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 13(1), 102-110. https://li01.tcithaijo.org/index.php/researchjournal2rmutto/article/download/244661/167224/841325.

สโรชา ประสงค์ผลชัย. (2559). ศักยภาพของราที่แยกได้จากนาเกลือต่อการยับยั้งราสาเหตุโรคแอนแทรกโนสและคุณสมบัติทางเทคโนโลยีชีวภาพบางประการ.[รายงานวิจัยปริญญา วิทยาศาสตรบันฑิต]. มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุมาลี ชูกำแพง. (2555). พืชในสภาวะเครียดเกลือ. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 4(1), 15-24.

อธิภัทร เงินหมื่น. (2556). ผลของความเค็มต่อลักษณธทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชทนเค็มบางชนิดที่พบภายในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้าง. [วิทยานิพนธ์ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Abdul, L.K., Muhammad, H., Sang-Mo, K., Yoon-Ha, K., Hee-Young, J. Joong-Hwan, L. & In-Jung, L. (2012). Endophytic fungal association via gibberellins and indole acetic acid can improve plant growth under abiotic stress: an example of Paecilomyces formosus LHL10. BMC Microbiology, 12(3), 1-14. https://doi:10.1186/1471-2180-12-3.

Ana, P., Metka, L., Tilen, K., Anja, K., Jania, Z., Cene, G. & Nina, G.C. (2014). Adaptation to high salt concentrations in halotolerant/halophilic fungi: anmolecular perspective. Frontiers in Microbiology,5, 1-12. https://doi:10.3389/fmicb.2014.00199.

Anayat, R.M., Husna, S., Pravej A. & Shamsul, H. (2020).Foliar spray of Auxin/IAA modulates photosynthesis, elemental composition, ROS localization and antioxidant machinery to promote growth of Brassica juncea.Physiology and Molecular Biology of Plants, 26(12), 2503–2520. https://doi.org/10.1007/s12298-020-00914-y.

Anbumalar, S & Ashokumar, P. (2016). Effect of halobacterium in promoting the plant growth. International Journal of Science and Research, 5(9), 934-938. https://www.ijsr.net/archive/ v5i9/ART20161734.pdf.

Arunin, S. & Pongwichian, P.(2015). Salt-affected soils and management in Thailand. Bulletin of the society of sea water science, 69, 319-325. https://doi.org/10.11457/swsj.69.319.

Bacon, C.W., Porter, J.K., Robbins, J.D. & Luttrell, E.S. (1977).Epichloë typhina from toxic tall fescue grasses. Applied and Environmental Microbiology, 34, 576- 581. https://doi:10.1128/ aem.34.5.576-581.1977.

Baltruschat, H,. Fodor, J., Harrach, B.D., Niemczyk, E., Barna, B., Gullner, G., Janeczko. A., Kogel, K.H., Schäfer, P., Schwarczinger, I., Zuccaro, A., Skoczowski, A.(2008). Salt tolerance of barley induced by the root endophyte Piriformospora indica is associated with a strong increase in antioxidants. New Phytologist, 180(2), 501-510. https://doi: 10.1111/j.1469-8137.2008.02583.x.

Chand, K., Shah, S., Sharma, J., Paudel, M.R., & Pant, B. (2020). Isolation, characterization, and plant growthpromoting activities of endophytic fungi from a wild orchid Vanda cristata. Plant Signaling & Behavior, 15(5),1-8. https://doi:10.1080/15592324.2020. 1744294.

Conceicao, V.S. (2004). Regulation of chlorophyll biosynthesis and degradation by salt stress in sunflower leaves. Journal of Scientia Horticulturae, 103(1), 93-99. https://doi.org/10.1016/ j.scienta.2004.04.009.

Hana, H. (2002). Gibberellin and auxin production by piant root-fungi and their biosynthesis under salinity – calcium interalcium interaction. Rostlinna Vyroba, 48(3), 101-106. https://www.agriculturejournals.cz/pdfs/pse/2002/03/03.pdf.

Huang, X.D., El Alawi, Y., Penrose, D.M., Glick, B.R. &Greenberg, B.M. (2004).Response of three grass species to creosote during phytoremediation. Environmental Pollution, 130(3), 453-463. https://doi:10.1016/j.envpol.2003.12.018.

Ketehouli T., Carthe K.F.I., Noman M. Wang F.W., Li X.W.& Li H.Y. (2019). Adaptation of Plants to Salt Stress: Characterization of Na+ and K+ Transporters and Role of CBL Gene Family in Regulating Salt Stress Response. Agronomy, 9(11),1-32. https://doi.org/10.3390/agronomy9110687.

Khan, A.L., Hamayun, M., Kim, Y., Kang, S.M. & Lee, S.U. (2011). Ameliorative symbiosis of endophyte (Penicillium funiculosum LHL06) under salt stress elevated plant growth of Glycine max L. Plant Physiol Biochem, 49(8), 852–861. https://doi:10.1016/j.plaphy.2011.03.005.

Kumla, J., Suwannarach, N., Matsui, K. & Lumyong, S. (2020). Biosynthetic pathway of indole-3-acetic acid in ectomycorrhizal fungi collected from northern Thailand. PLOS ONE, 15(1), e0227478. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0227478.

Machado, R.M.A. & Serralheiro, R.P. (2017). Soil salinity: effect on vegetable crop growth management practices to prevent and mitigate. Horticulturae, 3(30), 1-13. https://doi.org/ 10.3390/horticulturae3020030.

Pan, J., Peng, F., Xue, X., You, Q., Zhang, W., Wang, T. &Huang C. (2019). The growth promotion of two salt-tolerant plant groups with PGPR inoculation: a meta-analysis. Sustainability, 11(378), 1-14. https://doi.org/10.3390/su11020378.

Redman, R.S., Dunigan, D. & Rodriguez, R.J. (2001). Fungal Symbiosis from Mutualism to Parasitism: Who Controls the Outcome, Host or Invader?.The New Phytologist, 151(3), 705-716. https://dio:10.1046/j.0028-646x.2001.00210.x.

Rodriguez, R.J., Henson. J., Van Volkenburgh, E., Hoy, M., Wright, L.,Beckwith, F., Kim, Y.O, & Redman, R.S. (2008).Stress tolerance in plants viahabitat-adapted symbiosis. International Society for Microbial Ecology Journal, 2, 404–416. https://doi.org/10.1038/ismej.2007.106.

Herna´ndez-Rodrı´guez, A., Heydrich-Pe´rez, M., Diallo. B., El Jaziri, M. & Vandeputte, O. (2010). Cell-free culture medium of Burkholderia capacia improves seed germination and seedling growth in maize (Zea mays) and rice (Oryza sativa). Plant Growth Regulation, 60, 191-197. https://doi.org/10.1007/s10725-009-9433-5.

Takemura, T., Hanagata, N., Sugihara, K., Baba, S., Karube, I. & Dubinsky, Z. (2000). Physiological and biochemical responses to salt stress in the mangrove, Bruguieragymnorrhiza. Aquatic Botany, 68(1), 15-28. https://doi.org/10.1016/S0304-3770(00)00106-6.

Venâncio, C., Pereira, R., Freitas, A.C., Rocha-Santos, T.A.P., Costa, J.P., Duarte, A.C. & Lopes, I. (2017). Salinity induced effects on the growth rates and mycelia composition of basidiomycete and zygomycete fungi. Environmental Pollution, 231(2), 1633-1641. https://doi.org/10.1016/ j.envpol.2017.09.075.

Waller, F., Achatz, B., Baltruschat, H., Fodor, J., Becker, K., Fischer, M., Heier, T., Hückelhoven, R., Neumann, C., Wettstein, D.V., Franken, P. & Kogel, K.H. (2005). The endophyticfungus Piriformospora indica reprograms barley to salt-stress tolerance, disease resistance, and higher yield. PNAS, 102(38), 13386–13391. https://doi.org/10.1073/pnas.0504423102.

Whiting, D., Card., A., & Wilson, C. (2010). Saline soils. USA: Colorado State University Extension.

Zhang, S., Gan, Y. & Xu, B. (2019). Mechanisms of the IAA and ACCdeaminase producing strain of Trichoderma longibrachiatum T6 in enhancing wheat seedling tolerance to NaCl stress. BMC Plant Biology, 19(22), 1-18. https://doi.org/10.1186/s12870-018-1618-5.