การพัฒนาแอปพลิชันอาหารเพื่อสุขภาพในแคลอรีที่พอเหมาะ

ชลิดา จันทจิรโกวิท, จิราวัฒน์ สวนหมอก, ศรีนวล ฟองมณี

193-204