การคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยแท้จริงของรถยนต์หรู

Main Article Content

KANNAT NA BANGCHANG

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการคำนวณเบี้ยประกันภัยแท้จริงของรถยนต์หรูด้วยการประมาณค่าโดยใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ในการหาค่าสินไหมทดแทน จากข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทรถยนต์นั่ง ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 จำนวน 17,413 กรมธรรม์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย จากผลการวิเคราะห์พบว่า ขนาดเครื่องยนต์ ประวัติข้อมูล ลักษณะการใช้รถยนต์  อายุรถยนต์ และทุนเอาประกันภัย ส่งผลต่อจำนวนครั้งของการเรียกสินไหมทดแทนโดยใช้ตัวแบบการถดถอยปัวซง ในขณะที่ ขนาดเครื่องยนต์ ประวัติข้อมูล และทุนเอาประกันภัย ส่งผลต่อความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทนโดยใช้ตัวแบบการถดถอยแกมมา

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กิตติพงศ์ คงสวัสดิ์เกียรติ , จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ และ มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์. (2556). การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล.

ฐิติวดี ชัยวัฒน์. (2560). การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นันทพร บุญสุข และ จิราวัลย์ จิตรเวช. (2557). เกณฑ์และสถิติทดสอบในการคัดเลือกตัวแปรอิสระในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุกรณีที่ไม่ใช้ตัวแบบเต็มรูป. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 37(2), 227-238. https://digital.lib.kmutt.ac.th/journal/kmuttv37n2_7.pdf

ราชบัณฑิตยสภา. (2561). พจนานุกรมศัพท์สถิติ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) กรุงเทพมหานคร: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

สมคิด มิมมา. (2558). การประกันภัย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น.

Jong, P. and Heller, G.Z. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge: Cambridge University Press. https://feb.kuleuven.be/public/u0017833/boek.pdf

McCullagh, P. and Nelder, J. A. (1989). Generalized Linear Models. London: John CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780203753736