การศึกษาสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลรอบกลางเมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซล

Main Article Content

คงเดช พะสีนาม และวีรชัย อาจหาญ

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะและมลพิษไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลรอบกลาง เมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมในสัดส่วนร้อยละ 20 (B20) ร้อยละ 50 (B50) และ ร้อยละ 100 (B100) โดยเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล (D) การทดสอบใช้เครื่องยนต์ดีเซล3 ยี่ห้อ คือ HINO รุ่น HO7C CUMMIN รุ่น 6B5.9 และ KOMATSU รุ่น S4D105-3 ผลการศึกษาพบว่า เครื่องยนต์ทุกยี่ห้อเมื่อใช้น้ำมัน B20 จะให้สมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าหรือเทียบเคียงได้กับการใช้น้ำมันดีเซล ทั้งกำลังสูงสุด แรงบิดสูงสุด และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน สมรรถนะของเครื่องยนต์มีแนวโน้มลดลงเมื่อสัดส่วนของน้ำมันไบโอดีเซลสูงขึ้น เมื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิง B50 และ B100 ตามลำดับ ส่วนค่ามลพิษไอเสียของเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ำมัน B20 B50 และ B100 พบว่า ค่าการปลดปล่อยมลพิษ CO ของเครื่องยนต์เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำมันดีเซล มีแนวโน้มน้อยลงตามสัดส่วนน้ำมันไบโอดีเซลจากน้อยไปหามาก ตรงกันข้ามกับการปลดปล่อย NOX จากไอเสีย พบว่าแนวโน้มการปลดปล่อย NOX ของเครื่องยนต์ทั้ง 3 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ปริมาณ NOXเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของน้ำมันไบโอดีเซล ทั้งนี้ในส่วนของ SO2 พบในปริมาณน้อยมาก

Article Details

Section
บทความวิจัย