การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองใน เขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี

Main Article Content

เรืองวุฒิ ชุติมา และคณะ

Abstract

จากการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองที่พบในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยจำนวน 59 สายพันธุ์ ร่วมกับข้าวมาตรฐาน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 หอมอินเดีย และพิษณุโลก 2 พบว่า มีข้าว 2 สายพันธุ์ คือ ข้าววัดตาล (หมายเลข 17) และข้าวขาวกอ (หมายเลข 38) ที่มียีนความหอม นอกจากนี้ยังพบมีข้าวพื้นเมือง 3 สายพันธุ์ (หมายเลข 19 ไข่จระเข้ หมายเลข 20 นางมลดง และหมายเลข 41 ขาวกอเดียวหนัก) มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่า อาจมียีน Xa21 บนโครโมโซม 11 ซึ่งต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมพบว่า มีค่าความแตกต่าง (dissimilarity values) ทางจีโนไทป์ของสายพันธุ์ข้าวที่ใช้ศึกษาอยู่ระหว่าง 0.35-0.51 แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายดีเอ็นเอ จำนวน 7 ตำแหน่ง ได้แก่ Aromarker (BADH), Waxy, PB7-8, RM122, RM144, RM186 และ RM3627 สามารถใช้ระบุความแตกต่างของข้าวพื้นเมืองได้

Article Details

Section
บทความวิจัย