การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจแบบกึ่งอัตโนมัติบนโยโยแพลทฟอร์ม

Main Article Content

กฤษดา ขันกสิกรรม และยศวัฒน์ พิลาถ้อย

Abstract

บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอการประดิษฐ์และการควบคุมหุ่นยนต์สำรวจกึ่งอัตโนมัติบนโยโยแพลทฟอร์ม ขั้นตอนการประดิษฐ์หุ่นยนต์นั้นดำเนินการบนโยโยแพลทฟอร์มซึ่งประกอบไปด้วย โยโยอาร์เอบี โยโยคิว และมินิทีบีหกหกหนึ่งสอง ในส่วนของขั้นตอนการควบคุมหุ่นยนต์นั้นดำเนินการโดยพัฒนาโมบายล์แอพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กระบวนการดำเนินโครงการวิจัยมีสี่ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นตอนการออกแบบส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของหุ่นยนต์ ขั้นตอนการประดิษฐ์ส่วน    เมคคานิกส์ของหุ่นยนต์สำรวจกึ่งอัตโนมัติ ขั้นตอนการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ และขั้นตอนการทดสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์ ในส่วนของขั้นตอนการทดสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์นั้นแบ่งเป็นสามขั้นตอนประกอบด้วย การทดสอบประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์เชิงปริมาณซึ่งดำเนินการทดสอบบนอุปสรรคหลากหลายรูปแบบประกอบด้วย พื้นที่ราบ พื้นที่ต่างระดับ พื้นที่ขรุขระ และพื้นที่ลาดชัน บนสภาพแวดล้อมแบบปิดและแบบเปิด การทดสอบประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์เชิงคุณภาพดำเนินการทดสอบโดยใช้แบบประเมินระดับความรู้สึกของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมทดสอบการควบคุมหุ่นยนต์ในหลายปัจจัย และการทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์นั้นดำเนินการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไปผ่านวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์แบบกล่องดำ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์สำรวจแบบกึ่งอัตโนมัติที่สร้างขึ้นบนโยโยแพลทฟอร์มและซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์สำรวจแบบกึ่งอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบโมบายล์แอพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้นสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Article Details

Section
บทความวิจัย