ปริมา  ๖๒  ฉบับที่ ๖๙๒  พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐

Volume 62 Number 692 May – August 2017

Published : 2017-09-30
(นำขึ้นระบบ ThaiJo ณ 3 ธันวาคม 2561)

Published: 2018-12-03