ปริมา  ๖๒  ฉบับที่ ๖๙๑  มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐

Volume 62 Number 691 January – April 2017

Published : 2017-05-31
(นำขึ้นระบบ ThaiJo ณ 3 ธันวาคม 2561)

Published: 2018-12-03