ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

สุจิดา ศรีไชยวาน
ขวัญกมล ดอนขวา

Abstract

บทคัดย่อ
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการหรือปัจจัยต้นน้ำ ปัจจัยด้านการให้บริการหรือปัจจัยกลางน้ำ และปัจจัยด้านระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวหรือปัจจัยปลายน้ำมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยปัจจัยต้นน้ำมีความสัมพันธ์กับปัจจัยกลางน้ำ ด้านที่พักอาศัย ด้านการเดินทาง ด้านสถานที่และกิจกรรม และด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่น ด้วยค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.656, 0.593, 0.610 และ 0.552 ตามลำดับ ปัจจัยกลางน้ำมีความสัมพันธ์กับปัจจัยปลายน้ำด้วยค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.815 และปัจจัยต้นน้ำมีความสัมพันธ์กับปัจจัยปลายน้ำด้วยค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.811 ปัจจัยด้านต้นน้ำ ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร มีผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านกลางน้ำ และปัจจัยปลายน้ำ มากที่สุด สำหรับปัจจัยกลางน้ำมีผลกระทบต่อปัจจัยปลายน้ำมากที่สุดในด้านที่พักอาศัย เท่านั้น

Abstract
Strong positive correlations exist among management or upstream factors, services or midstream factors, and the level of satisfaction of tourists or downstream factors. Upstream factors have the following correlated coefficient with each of the midstream factors, respectively: 0.656 for accommodations, 0.593 for transportation, 0.610 for the handling of excursion and activities on the ground, and 0.552 for foods and crafts. Midstream factors correlate with downstream factors with a correlation coefficient of 0.815. And upstream factors have a correlated coefficient of 0.811 with downstream factors. The upstream factors of values and culture have the most direct effect on midstream factors and downstream factors. Midstream factors have the most direct effect on downstream factors by accommodation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)