วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร(RMUTPRESEARCH  JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดผลงานวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ เดือนมีนาคมและกันยายน ของทุกปี

Published: 2014-03-11

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

บุษรา สร้อยระย้า, ชมภูนุช เผื่อนพิภพ, ดวงกมล ตั้งสถิตพร, อัชชา ศิริพันธุ์, ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล

9-24

เอ็กซ์แซค : เครื่องมือการบีบอัดและการค้นคืนเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล

สิรินธร จียาศักดิ์ ชาญยศ, ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช

122-137