ปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกที่มีผลต่อการดึงดูดและสื่อสาระที่เข้าใจ : กรณีศึกษาแผ่นภาพที่สื่อสาระด้านวิชาการ

Main Article Content

อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกันในการรับรู้การสื่อสาระด้านวิชาการ ในรูปแบบแผ่นภาพวิชาการ ปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกที่มีผลต่อการดึงดูดและสื่อสาระด้านวิชาการในทางกราฟิก ทดสอบปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกและปัจจัยส่วนบุคคลและเพื่อสรุปผล การออกแบบสื่อกราฟิกและเพื่อเสนอแนะรูปแบบของโปสเตอร์วิชาการที่สามารถดึงดูดและสื่อสาระด้านวิชาการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในงาน Thailand Research Symposium Expo 2010 โดยมีผู้ช่วยนักวิจัยคอยสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 197 คน และแผ่นภาพ 45 แผ่นภาพ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารและการออกแบบกราฟิกที่ส่งผลต่อการดึงดูดมีจำนวน 14 ปัจจัย คือ ตัวอักษรไม่เป็นทางการ ตัวอักษรเป็นทางการ พื้นสีตัวอักษรสีดำ พื้นสีขาวตัวอักษรมีสี ตัวอักษรไม่มีสี หนาแน่นมาก หนึ่งคอลัมน์ ภาพขนาดใหญ่ ภาพสี ภาพกราฟิก กราฟเส้น แผนภาพ ภาพอยู่บนตัวอักษรอยู่ล่าง พื้นสีอ่อน และพบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารและการออกแบบกราฟิกนั้นส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างซึ่งสามารถนำผลนี้เป็นแนวทางในการออกแบบแผ่นภาพวิชาการที่สามารถสื่อสาระด้านวิชาการได้

 

Abstract

The present study aims to examine individual factors that cause difference in perceptions of academic contents presented in conference posters and graphic design factors that affect attraction and comprehension of academic information. Both graphic design factors and individual factors were tested to draw a set of guideline for appropriate poster design and to propose forms of conference posters that can attract viewers and convey academic content. Data were collected from the Thailand Research Symposium Expo 2010 hosted by the National Research Committee. A team of research assistant had observed behaviors of 197 samples and 45 posters. Results showed 14 communicative factors and graphical design attributes that affect attraction - informal text type, formal text type, black text on color background, color text on white background, transparent text, density of content, one-column format, large picture, color picture, graphic picture, line graph, diagram, text below picture, and light color background. The research also found that communicative factors and graphic design caused certain behavior the sample group. These results could provide useful guideline for future academic poster designs.

Article Details

How to Cite
[1]
ประสงค์เงิน อ., “ปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกที่มีผลต่อการดึงดูดและสื่อสาระที่เข้าใจ : กรณีศึกษาแผ่นภาพที่สื่อสาระด้านวิชาการ”, RMUTP Sci J, vol. 7, no. 1, pp. 79–89, Mar. 2014.
Section
บทความวิจัย (Research Articles)