หมายเลข ISSN:

2773-918X

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์:

บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหางานในสาขาต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบและพัฒนาเชิงประยุกต์

กระบวนการพิจารณาบทความ:

บทความทุกบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องเชิงเนื้อหา และประเมินบทความตามเกณฑ์ที่กำหนดในลักษณะปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Double-blind Review)  ซึ่งบทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนหรือเจ้าของผลงาน

 ประเภทของบทความ:

  • บทความวิจัย
  • บทความปริทัศน์
  • บทความรับเชิญ

ภาษาที่รับตีพิมพ์:

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก:

กำหนดเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

เจ้าของวารสาร:

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย