เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word เท่านั้น ตามเทมเพลตแนวทางสำหรับผู้เขียน (โดยมีการกำหนดขนาดตัวอักษร, รูปแบบคอลัมภ์, รูปแบบรูปภาพและตาราง เป็นต้น)
  • บทความเตรียมรูปแบบและการอ้างอิง ตามเทมเพลตแนวทางสำหรับผู้เขียน

ดาวน์โหลด: เอกสารเทมเพลตแนวทางสำหรับผู้เขียน 

 ขั้นตอนการส่งบทความ

  • ตรวจสอบหน้าเกี่ยวกับวารสาร สำหรับนโยบายของบทต่างๆของวารสารที่รับตีพิมพ์ รวมถึง เอกสารเทมเพลตแนวทางสำหรับผู้เขียน 
  • ผู้แต่งจะต้องลงทะเบียน เป็นผู้แต่ง (Author) ของวารสารนี้ก่อนเพื่อให้สามารถมีสิทธิ์ในการส่งบทความ
    • หากท่านได้เคยลงทะเบียนเป็นผู้แต่งของวารสารนี้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบ และเริ่มต้นกระบวนการส่งบทความได้ทันที
    • กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิกวารสารนี้ แต่เป็นสมาชิกวารสารอื่นในระบบ ThaiJo ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้น เลือก ข้อมูลส่วนตัว (Profile) บริเวณด้านบนขวา และ เลือกตำแหน่งผู้แต่งในแท็บ Role และบันทึก ท่านจะได้รับสิทธิ์ในตำแหน่งผู้แต่งของวารสารนี้เช่นกัน