วารสารงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ISSN: 2773-918X โดยสมาคม ECTI เป็นวารสารทางวิชาการของสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ กับงานในสาขาต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบและพัฒนาเชิงประยุกต์ ที่มีประโยชน์ต่อประเทศและส่วนรวม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ โดยผลงานตีพิมพ์ต้องมีความเป็นต้นฉบับ ไม่ได้ตีพิมพ์มาก่อน มีความสมบูรณ์ ทันสมัย ทั้งด้านทฤษฎี การทดสอบ ทดลอง เป็นไปตามหลักการตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างเหมาะสม

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-31

การพัฒนาโมดูลตรวจวัดคุณภาพน้ำในเวลาจริงแบบเครือข่าย

วิศวะ สื่อสุวรรณ, พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล, บุญธง วสุริย์

7-13

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงระดับนาโนแอมป์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

ภมร ศิลาพันธ์, อริสรา ลือวิสุทธิชาต, เฉลิมพันธ์ุ แช่มช้อย, ธนัท หงษ์เหิรสถิตย์, ธิติวุฒิ เรือนทอง, ณัฐพงศ์ ธัญญรัตน์สกุล, อภิวัฒน์ ตันทอง, ปวิช ช้อยขุนทด

14-21

อุปกรณ์สำรวจสัญญาณลอรา

ชัยวิวัฒน์ ชื่นชาติ, สุชัยศรี ไลออน, นนท์ เขียวหวาน, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว, อนันต์ ผลเพิ่ม, วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์

22-29

ดูทุกฉบับ