คณะที่ปรึกษา

ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

ราชบัณฑิต ประจำสำนักวิทยาศาสตร์, นายกสมาคม ECTI 2002-05

ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, นายกสมาคม ECTI 2006-07

ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี, นายกสมาคม ECTI 2008-09

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, นายกสมาคม ECTI 2010-11

ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายกสมาคม ECTI 2012-13

ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, นายกสมาคม ECTI 2014-15

ศ.ดร.โกสินทร์ จํานงไทย

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี, นายกสมาคม ECTI 2018-19

รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์

ม.สงขลานครินทร์, นายกสมาคม ECTI 2020-Current

 

 

บรรณาธิการ

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม

ม.เกษตรศาสตร์

 

 

บรรณาธิการรับเชิญ (2564)

รศ.ดร. สนั่น ศรีสุข

ม.นครพนม

 

 

รองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง

ม.เกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว

ม.เกษตรศาสตร์

รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา

ม.ธรรมศาสตร์

ดร.ศริญญา ปะสะกวี

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 

 

บรรณาธิการฝ่ายผลิต

ดร.สุชัยศรี ไลออน

ม.เกษตรศาสตร์

ดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์

ม.เกษตรศาสตร์

 

 

กองบรรณาธิการ

 

ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล

ม.เกษตรศาสตร์

ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

ม.ราชภัฏนครปฐม

ศ ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

ผศ.ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ

ม.แม่ฟ้าหลวง

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร

ม.บูรพา

ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ดร.เอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ

ม.เทคโนฯ ราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

บ.ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด

ดร.นนชณัต ฉัตภูติ

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร.นฤดม นวลขาว

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ

ม.เทคโนฯ ราชมงคลพระนคร, กรรมการ ECTI-วิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรรมการ ECTI-อิเล็กทรอนิกส์

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

ม.เชียงใหม่, กรรมการ ECTI-คอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, กรรมการ ECTI-โทรคมนาคม

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ

ม.เทคโนฯ ราชมงคลพระนคร, กรรมการ ECTI-เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.สุดชาย บุณโต

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี, กรรมการ ECTI-ระบบควบคุมอัตโนมัติ

รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์

ม.สงขลานครินทร์,กรรมการ ECTI-ประมวลผลสัญญาณ

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา

ม.เทคโนฯ​พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรรมการ ECTI-แม่เหล็กไฟฟ้า

รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

ม.มหิดล, กรรมการ ECTI-วิศวกรรมชีวการแพทย์