ระบบคัดแยกรูปภาพก่อนส่งข้อมูลแบบหลายช่องสัญญาณด้วยลอรา

Main Article Content

วรรธนัย สาธุพันธ์
นนท์ เขียวหวาน
สรัชา ทองคำพันธุ์
สุชัยศรี ไลออน
ชัยพร ใจแก้ว
อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
อนันต์ ผลเพิ่ม

บทคัดย่อ

การลักลอบเข้าไปหาผลประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อมของผืนป่า การปราบปรามป้องกันของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากสาเหตุจากพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ยากต่อการเข้าถึง และไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สาหรับติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือน บทความนี้จึงเสนอระบบที่สามารถรายงานผลด้วยรูปภาพจากพื้นที่อับสัญญาณโทรศัพท์โดยใช้เทคนิคการเลือกรูปภาพที่สนใจ และการแบ่งข้อมูลส่งผ่านเทคโนโลยีลอราแบบหลายช่องสัญญาณช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงการบุกรุกได้อย่างทันท่วงที จากการทดสอบระบบในพื้นที่จริงได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

นันทวรรณ หาญวิญญานันท์, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, “ระบบขนส่งรูปภาพระยะไกลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบใกล้เคียงเวลาจริง (Near Real-time Image Transfer System for National Reserved Forest)”. สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2563, จาก https://ecourse.cpe.ku.ac.th/projar/project/ details/1422/

อนิวัตติ์ ชลเกียรติภูมิ, อนันต์ ผลเพิ่ม, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, “ระบบตรวจจับและคัดแยกสิ่งมีชีวิตด้วยรูปภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (Wildlife Detection and Image Classification System for National Reserved Forest)”. สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2563, จาก https://ecourse.cpe.ku.ac.th/projar/project/ details/1427/

S. D. Rane, G. Sapiro and M. Bertalmio, "Structure and texture filling-in of missing image blocks in wireless transmission and compression applications", IEEE Transactions on Image Processing, vol. 12, no. 3, pp. 296-303, March 2003

David Elliott Slobodin, “Method and apparatus for wireless image transmission to a projector”, US7180475B2, February 2007

P. Turcza and M. Duplaga, "Low-Power Image Compression for Wireless Capsule Endoscopy," 2007 IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques, Krakow, 2007, pp. 1-4

A. Augustin, J. Yi, T. Clausen, and W. Townsley, “A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things,” Sensors, vol. 16, no. 9, p. 1466, September 2016

M. O’Kennedy, T. Niesler, R. Wolhuter และ N. Mitton, "Practical evaluation of carrier sensing for a LoRa wildlife monitoring network", 2020 IFIP Networking Conference (Networking), Paris, France, 2020, pp. 614-618

Y. Guo และ Z. Liu, "Time-Delay-Estimation-Liked Detection Algorithm for LoRa Signals Over Multipath Channels", in IEEE Wireless Communications Letters, vol. 9, no. 7, pp. 1093-1096, July 2020