การพัฒนาสายอากาศวิวอลดิสำหรับสำหรับประยุกต์ใช้งานในระบบทีวีดิจิทัล

Main Article Content

โยษิตา เจริญศิริ
เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้นำเสนอการออกแบบสายอากาศไมโคร สตริปแบบวิวอลดิสำหรับประยุกต์ใช้งานในระบบทีวีดิจิทัล โดยออกแบบให้มีสายนำสัญญาณระนาบร่วม ซึ่งมีผลทำให้การแผ่พลังงานเป็นแบบชี้ทิศทาง และมีการสร้างบนแผ่นวงจรพิมพ์ชนิด FR-4 แบบมีอินพุทอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม ทำให้มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ง่ายต่อการสร้าง การติดตั้ง และใช้งาน การสร้างสายอากาศ มีการใช้เทคนิคการเซาะร่องร่วมกับการทำแบบจำลองผล (Simulation) ด้วยโปรแกรม Computer Simulation Technology (CST) เพื่อให้ได้ค่า พารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับสายอากาศ โดยใช้ย่านความถี่ 510 MHz – 790 MHz ค่าอินพุทอิมพีแดนซ์ เท่ากับ 50 โอห์ม   ผลการจำลองและการวัดค่าสูญเสียย้อนกลับ (Return Loss) พบว่า มีค่าน้อยกว่า -10 dB ตลอดย่านความถี่ 510 MHz – 790 MHz และมีอัตราขยายประมาณ 5 dB  ดังนั้นสายอากาศนี้สามารถนำไปใช้งานในระบบทีวีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

A. Bayani, K. Rajakopal, A.J.M. Klalaf, S. Jafari, G.D. Leutcho and J. Kengne, “Dynamical analysis of a new multistable chaotic system with hidden attractor: Antimonotonicity, coexisting multiple attractors, and offset boosting,” Physics Letters A, vol.383, pp.1450-1456, 2019.

ณัฐพร พรสวัสดิ์ ณัฐภัทร สมบูรณ์สุข ดลวัฒน์ ณวิพันธ์ และ พิพัฒน์ พรหมมี “นาฬิกาข้อมือสำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11, 4 - 7 มิถุนายน, ปี 2562.

M. Crawford, Catching the Sun, American Society of Mechanical Engineers, Feb. 2013. Accessed on: Nov. 2, 2017. [Online].

F. Lei , Z. Li , L. Luo, H. Zhang and Y. Yang, “A Novel Monopole Antenna for Digital Television Receiving Application,” IEEE International on Symposium Propagation & EM Theory (ISAPE 10th), pp. 163-166, 2012.

R. Janaswamy and D. H. Schaubert, “Analysis of the Tapered Slot Antenna”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. AP-35, No. 9, 1987.

P. J. Gibson, "The Vivaldi aerial", 9th Europ. Microwave Conf., pp. 101-105, 1979.

D. Lee, H. Yang, and Y. Cho, “Design and analysis of tapered slot antenna with 3.5/5.5 GHz band-notched characteristics,” Prog. Electromagnet. Res. B, vol. 56, pp. 347–363, 2013.

Y. Charoensiri, W. Thaiirot and P. Akkaraekthalin, “Design of Ultra-wideband Tapered slot Antenna by Using Binomial Transformer with Corrugation”, Frequenz Journal. ISSN (Online) 2191-6349, ISSN (Print) 0016-1136, January 2017

M. E. Bialkowski and W. Yifan, “A size-reduced exponentially tapered slot antenna with corrugations for directivity improvement,” Microw. Conf., pp. 2482–2485, 2009.

R. Janaswamy, “Radiation Pattern Analysis of the Tapered slot Antenna”, Ph.D. dissertation, Univ. Massachusetts, UA, 1986