การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การสร้างภาพจากความต้านทานไฟฟ้าโดยใช้ต้นทุนต่ำ

Main Article Content

จีรพนธ์ บำเพ็ญ
นงนภัส ว่านกระ
กฤษณ์ อ่างแก้ว
พิพัฒน์ พรหมมี

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การสร้างภาพจากความต้านทานไฟฟ้า (Electrical Impedance Tomography : EIT) โดยใช้ต้นทุนต่ำ การออกแบบจะประกอบไปด้วยวงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์ วงจรเปลี่ยนแรงดันเป็นกระแสซึ่งจะใช้เป็นวงจรขยายสัญญาณแบบป้อนกลับกระแส การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ในการควบคุมมัลติเพล็กเซอร์สำหรับการทำงานในส่วนของการรับ-ส่งสัญญาณ รูปแบบการทำงานจะทำการจ่ายสัญญาณไซน์รูปแบบกระแสให้กับตัวโพรบที่ถูกติดตั้งไว้รอบตัว Vessel จากนั้นเมื่อจ่ายสัญญาณไซน์ วงจรเรียงกระแสแม่นยำแบบเต็มคลื่นและมัลติเพล็กเซอร์จะทำหน้าที่รับสัญญาณและจ่ายสัญญาณในแต่ละจุด หลังจากที่รับสัญญาณจะแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจากอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อส่งไปประมวลผล แสดงตำแหน่งวัตถุที่อยู่ใน Vessel ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลใช้ซอฟแวร์ที่มีชื่อว่า EIDORS ไฟไนต์เอลิเมนต์ บนโปรแกรม MATLAB โดยในบทความนี้มีการทดลองจริงเพื่อยืนยันหลักการสร้างของงานที่ออกแบบมา พบว่าเป็นไปตามทฤษฎีทุกประการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

นิดา ดุกล่อง. “ต้นแบบจำลองภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าแบบ3 มิติสำหรับเต้านม” วิทยานิพนธ์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์, 2553

P. Aggarwal, S. Bhadoria, V. Renu, C.G. Dethe, “Role of Segmentation in Medical Imaging: A Comparative Study” International Journal of Computer Application, Vol. 29, Issue.1, pp. 54 – 61, 2011.

J. Malmivuo, R. Plonsey, “Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Field”, Oxford University Press, New York, pp.195-200,1995

K. Manetakis, C. Toumazou, C. Papavassiliou, “A 120MHz, 12mW CMOS current feedback op-amp” IEEE 1998 Custom Integrated circuit conference, pp.365-368, 1998.

S.J.G. Gift, B. Maundy, “Versatile Precision Full-Wave Rectifiers for Instrumentation and Measurement” IEEE Trans. Instrument and measurement, Vol.56, no.5 pp.1703-1709, 2007

Datasheet: CD74HC4051-EP Analog Multiplexer and Demultiplexer, Texas Instruments, 2015. Available online: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4051ep.pdf?ts=1599568122024

A. Alder and W.R.B Lionheart, “Uses and abuses of EIDORS: an extensible software base for EIT” Physio. Meas. no.27, pp.25-42, 2006.