วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (Journal of Engineering and Innovation) เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินงานผ่านกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) (จำนวนอย่างน้อย 3 คน) จากหลากหลายสถาบัน ตามแนวทางของประกาศ ก.พ.อ. โดยอยู่ในรูปแบบ single-blind peer review โดยตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ

- ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 

- ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน

- ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 

- ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2561)
- ค่า Thai-Journal Impact Factor (T-JIF): 0.105

Vol. 17 No. 2 (2024)

Published: 2024-06-01

Unconfined compressive strength development in recycled pavement base material improved by fly ash and calcium carbide residue geopolymer

Sermsak Tiyasangthong, Cherdsak Suksiripattanapong1, Piyathida Yoosuk, Noppadol Deeruak, Worawit Phojan, Nart Sooksil4

19-25

The hot compression of bamboo plate from bamboo waste to utilization

Worapong Boonchouytan, Chatree Homkhiew, Jaknarin Chatthong, Surasit Rawangwong, Nattasak Whangsud, Patipan Mingkaew

36-47

A Development of semi-automated production systems for precast concrete factories

Vacharapoom Benjaoran, Chanchai Wongsa, Wannapa Naburana, Teetut Dolwichai, Jiradet Settakhumpoo

72-83

The factor of construction labor management affected by the COVID-19 crisisin Thailand

Wuttipong Kusonkhum, Chaichan Yuwanasiri, Weerachai Hirunwattanakasem, Ekkaphong Wiriyaphanit

106-114

Maximum power point tracking of stand-alone photovoltaic system using fuzzy logic based on P&O method

Athit Rungjaroen, Koson Chaicharoenaudomrung, Jakkrit Pakdeeto, kongpan Areerak, Kongpol Areerak

115-125

Study of temperature to moisture ratio change and color during drying Turmeric with hot air

Marina Mani , Suwit Khongpakdee, Prachit Khongrattana, Jakkree Boonlakhorn

135-144

Properties of recycled polypropylene has undergone an additive process to produce plastic filament for 3D printers

Phatthawit Siripaiboonsub, Supatthra Muparang, Jittiwat Nithikarnjanatharn , Patchara Kanjanakarn, Thiti Mhoraksa, Wannisa Nutkhum

145-155

View All Issues

Indexed in tci