วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (Journal of Engineering and Innovation) เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินงานผ่านกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) (จำนวนอย่างน้อย 3 คน) จากหลากหลายสถาบัน ตามแนวทางของประกาศ ก.พ.อ. โดยอยู่ในรูปแบบ single-blind peer review โดยตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ

- ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 

- ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน

- ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 

- ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2561)
- ค่า Thai-Journal Impact Factor (T-JIF): 0.105

Vol. 16 No. 4 (2023): ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566

Published: 2023-11-29

Porous concrete block improvement with reinforced material

ไทย

Kongrat Nokkeaw, Wachilakorn Sanawang , Pakdee Khobklang

1-10

Coil model development of HDD actuator arm by using finite element software

Kullasup Phongsrisuk, Thitichai Nakthong, Kitsada Jana, Sudakron Mensuwan, Krairoek Fanchaeng

44-54

The analysis of flood warning diagram and flood risk area

Preeyaphorn Kosa, Rerkchai Srivoramas , Thanutch Sukwimolseree

55-67

Monitoring the Characteristics of Urban Heat Island (UHI) in Pathumthani, using Multi – Temporal Satellite Imageries

Thanyarat Chaiyakarm, Nattadon Pannucharoenwong , Supunnee Pladsrichuay, Phadungsak Rattanadecho

88-99

View All Issues

Indexed in tci