พฤติกรรมการแอ่นของแผ่นวัสดุเชิงประกอบที่มีการเรียงชั้นแบบครอสพลายที่มีขอบสามด้านรองรับแบบยึดแน่นและอีกหนึ่งด้านปล่อยอิสระ

Main Article Content

ธวัชชัย อุ่นใจจม
กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข
อนุชา ตาน้อย
อนุชิต เกตุทะจักร์

Abstract

The purpose of this research is to study the bending behavior of cross-ply composite plate having three clamped edges and one free edge. The composite plate was subjected to a uniformly distributed load acting in normal direction to the plate. The geometric ratios of the composite plates used in this study were varied from 1:1 to 7:1. The fiber orientations were [0]4, [90]4, [0/90]s and [90/0]s. The results show that the deflection shape is independent to the fiber orientations and the geometric ratios. In contrast the deflections and bending stresses depend upon the fiber orientations and the geometric ratios. The deflections and bending stresses for the composite plate with the same fiber orientations but different geometric ratios were found to increase directly to the geometric ratios. For the plate having different fiber orientations but the same geometric ratios, the maximum deflection and bending stress was found to occur for the smallest geometric ratio with the fiber orientations [90]4. On the other hands, the fiber orientations [0]4 resulted maximum deflection and bending stress at the largest geometric ratio. Moreover, the relationship between the deflections, bending stresses and geometric ration can be formulated in terms of 10th power polynomial equation.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

[1] ทวี หวังนิเวศน์กุล. วัสดุวิศวกรรม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ รุ่งแสงการพิมพ์; 2554.
[2] Rajalingham C, Bhat RB, Xistris GD. Vibration of rectangular plates using plate characteristic functions as shape functions in the Rayleigh-Ritz. Journal of Sound and Vibration. 1996; 193(2): 497–509.
[3] กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข, อาศิส บุณยะประภัศร,กรกฎ รัชช ภูมิ, ธนบดี รักษ์พลพันธ์. การศึกษาการเปลี่ยนพฤติกรรม แผ่นบางเป็นพฤติกรรมคาน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2557; 21(2): 21–29.
[4] กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข, ณัฐพงษ์ กุลท้วม, เอกรินทร์ ระลาธิ. ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการแอ่น – ความเค้นดัด และ อัตราส่วนทางเรขาคณิต ของแผ่นวัสดุเชิงประกอบเรียง ชั้นแบบสมมาตรขอบสี่ด้านรองรับแบบยึดแน่น. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 2559; 9(1): 61–69.
[5] Ungbhakorn V, Wattanasakulpong N. Bending analysis of symmetrically laminated rectangular plates with arbitrary edge supports by the extended Kantorovich method. Thammasat Int. J. Sc.Tech. 2006: 33–44.
[6] Phongsrisuk K, Ingsuwan P, Rangsri W, Klongpanich W. Free vibration analysis of symmetrically laminated composite rectangular plate using extended Kantorovich method. Maejo Int. J. Sci. Technol. 2010; 4(3): 512–532.
[7] Timoshenko S, Woinowsky-Krieger S. Theory of Plates and Shells (2nd ed). New York: McGrawHill; 1959.
[8] พิษณุ เจียวคุณ. การวิเคราะห์การถดถอย. เชียงใหม่: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2548. [9] Reddy JN. Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis (2nd ed). Boca Raton: CRC Press; 2004.