ขอเชิญชวนส่งบทความ ประจำปี 2567

2021-06-25

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมฟาร์มและการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT Journal)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-22

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบยานยนต์อเนกประสงค์ไฟฟ้า

วิรุณ โมนะตระกูล, ชลดา ยอดยิ่ง, สมสุข ไตรศุภกิตติ, ติณห์ บุญมี, จอมทรัพย์ วรนาวิน, กันตพงษ์ แข้โส

87-102

ดูทุกฉบับ

Print ISSN : 2408-0985