ขอเชิญชวนส่งบทความ ประจำปี 2562

2019-02-26

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมฟาร์มและการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT Journal) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

ดูเล่มทุกฉบับ

Print ISSN : 2408-0985