เงื่อนไขการตีพิมพ์

มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ  2 ครั้ง คือ ในรอบเดือนมกราคม – มิถุนายน และรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบ Double-Blinded Peer Review อย่างน้อย 3 ท่าน ทัศนคติและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

กำหนดการออกวารสาร

  ปีละ 2 ฉบับ

  ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)
  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)