วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ISSN (Print) 2586 - 9353, ISSN (Online) 2730-4027

เจ้าของ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ที่ปรึกษา

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
            คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
            รองคณบดีฝ่ายบริหาร
            รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

บรรณาธิการ                   

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์  พวงไพบูลย์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วะยะลุน
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์  มีสิทธิ์

กองบรรณาธิการ  

            รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์
            รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา  ธรรมกิตติภพ         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ  พง์ศักดิ์ศรี           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงกต  ศรีอุไร                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ            มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
            รองศาสตราจารย์ยุพดี  สินมาก                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วัตถุประสงค์

            เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

เงื่อนไขการตีพิมพ์

            ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบ Double-Blinded Peer Review 3 ท่าน ทัศนคติและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

กำหนดการออกวารสาร

            ปีละ 2 ฉบับ
            ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)
            ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)