เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ISSN (Online) 2730-4027

ISSN (Print) 2586 - 9353

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

มีวัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เจ้าของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2021): วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2021): วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   ทัศนคติและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

กำหนดการออกวารสาร
ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
                   ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-29

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

กำหนดออกวารสาร :        ปีละ 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม