วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ISSN (Online) 2730-4027

ISSN (Print) 2586 - 9353

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

มีวัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เจ้าของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-28

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ

เบญจรัตน์ ศิริชู นิคม ลนขุนทด อัษฎา วรรณกายนต์ เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน

1-13

การพัฒนาเครื่องตัดย่อยผักตบชวา สู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

-

อธิรัช ลี้ตระกูล จีระศักดิ์ พิศเพ็ง อัษฎา วรรณกายนต์

14-27

การพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปอาหารควบคุมด้วยระบบ Internet of Things (IoT)

-

อภิญญา สายศรีแก้ว อัษฎา วรรณกายนต์ อภิชัย ไพรสินธุ์ สุชาติ ดุมนิล

42-52

การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าก่อ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แนวคิดแบบอไจล์

รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ สุพัตรา วะยะลุน รัตนภรณ์ แซ่ลี้ วนษา สินจังหรีด, รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ; รัตนภรณ์ แซ่ลี้, วนษา สินจังหรีด

66-79

การพัฒนาวิธีหมักปุ๋ยมูลสุกรแบบเติมอากาศและจุลินทรีย์อัตโนมัติ

กิตติพงศ์ แซ่เตียว ธนิศร มีสังเกต ไพฑูรย์ ทองสุข ชลิตา แก้วบุตรดี

104-112

การลดของเสียในกระบวนการผลิตข้าวตู ของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ฉัตรพล พิมพา บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง ศิวพร แน่นหนา

113-122

อิฐบล็อกประสานผสมเศษพลาสติก

อิฐบล็อกประสาน, เศษพลาสติก, การรับกำลังอัด, การดูดซึมน้ำ

ภัทระ เกิดอินทร์ สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา ธนกฤต นิสดล อนุวัฒน์ พลหนุ่ย

137-148

ดูทุกฉบับ

กำหนดออกวารสาร :        ปีละ 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม