วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ISSN (Online) 2730-4027

ISSN (Print) 2586 - 9353

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

มีวัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เจ้าของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2022): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ  2 ครั้ง คือ ในรอบเดือนมกราคม – มิถุนายน และรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

การพัฒนาเครื่องขัดผิวลำอ้อย

อาทิตย์ ดานขุนทด พงษ์สิทธิ์ ยอดสิงห์ ศักดิ์สิทธิ ไกรสุข อธิรัช ลี้ตระกูล อาทิตยา ดวงสุพรรณ์

การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ

-

พรทิพย์ กัญญา ฐิติรัตน์ สีสมาน กฤตนัย เจียมเกาะ ปฏิพัทธ์ สีคำแสน ปภาณ ไชยสงคราม พิพัฒน์ ไกลมณี อุมาพร บ่อพิมาย

การออกแบบ และพัฒนาซุ้มประตูฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

-

ชนิภา พลพงษ์ ชัยมงคล งามแสง วุฒิชัย พลพงษ์ โกศัลย์ บัวภา
ดูทุกฉบับ

กำหนดออกวารสาร :        ปีละ 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม