ข่าวประกาศ

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

ร่วมส่ง "บทความวิจัย และบทความวิชาการ"
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม- ธันวาคม 2564)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์

ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ส่งบทความที่
www.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/about/submissions
indusjournal@srru.ac.th
www.tci-thaijo.org/index.php/journalindus
หรือขอทราบรายละเอียด โทร 044-514-601 , 08-6664-2490