ติดต่อ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคาร 36
เลขที่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
32000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ 044-514-601
Industrial Technology Journal Surin Rajabhat University
Office of the Dean, Faculty of Industrial Technology, 5th Floor, Building 36, Surin Rajabhat University
No. 186, Moo 1, Surin-Prasat Road, Nai Mueang Sub-district, Mueang District, Surin Province 32000
Phone / Fax 044-514-601,
ISSN (Online) 2730-4027
ISSN (Print) 2586 - 9353

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร. กนกกานต์ ลายสนธิ์
บรรณาธิการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 0866642490

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพา วัฒนสังขโสภณ
เบอร์โทรศัพท์ 0894264415