แอปพลิเคชันสำหรับมารดาหลังคลอด แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุรินทร์

Main Article Content

ปฏิวัติ อาสาเสน

Abstract

ในการวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมารดาหลังคลอด แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับมารดาหลังคลอด แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ การดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นมารดาหลังคลอด แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุรินทร์  ในครั้งนี้ใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน คือ มารดาหลังคลอด แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของแอปพลิเคชันคุณแม่หลังคลอด แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ แบ่งออกเป็น 3 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านประโยชน์ความรู้เมื่อใช้แอปพลิเคชันมารดาหลังคลอด แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ 2) ด้านความสวยงามของแอปพลิเคชันมารดาหลังคลอด แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ 3) ด้านความสะดวกต่อการใช้งานแอปพลิเคชันมารดาหลังคลอด แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัย พบว่ามีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสำหรับมารดาหลังคลอด แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้านประโยชน์/เนื้อหาอยู่ในระดับมาก (  = 4.36 , S.D = 0.52) เมื่อพิจารณาจะพบว่าด้านความสวยงามอยู่ในระดับมาก (  = 4.34 , S.D = 0.57) เมื่อพิจารณาจะพบว่าด้านความสะดวกต่อการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.40 , S.D = 0.54) เมื่อพิจารณาในเชิงภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.36 , S.D = 0.54 )


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles